Provozní řád

PROVOZNÍ  ŘÁD Aerobik studia Orel Dobříš

Provozovatel:
Mgr.Klára Jandová, IČ 70744742
Benkova 1687, Praha 4, 149 00

Adresa provozovny:
28.října 451, 263 01 Dobříš

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník sportoviště Aerobik studia Orel Dobříš (dále jen „ASOD“) je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas. Pobyt a vstup v ASOD je podmíněn dodržováním tohoto provozního řádu. Provozní řád je k dispozici na hlavní pokladně. Provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky ASOD z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů provozovatele.

 1. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní sportoviště nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.

 2. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou našeho studia nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese ASOD žádnou zodpovědnost. Klienti ASOD cvičí na vlastní nebezpečí.

 3. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv a obuv (bos pouze na lekce k tomu určené). Při lekcích používejte vlastní ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti návštěvník nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Návštěvníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat nebo rušit ostatní návštěvníky ASOD. Zakazuje se znečišťovat prostory ASOD.

 4. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk a botníku. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatní skříňky je zakázáno. Za cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné nese plnou zodpovědnost návštěvník, je možné si je po dobu návštěvy ASOD odložit na recepci se svým souhlasem. Za věci uložené v prostorách ASOD v rozporu s těmito pravidly nepřebírá provozovatel jakoukoli odpovědnost.

 1. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (spinningového kola) anebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit okamžitě obsluze recepce.

 2. Veškeré cvičební aktivity pod vedením instruktora probíhají za účasti minimálně tří účastníků. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky studia, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

 3. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit okamžitě obsluze recepce.

 4. Děti mladší 15 let se smí pohybovat v prostorách ASOD vždy pouze v doprovodu rodičů či zákonného zástupce, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele a třetích osob dítětem způsobené. Pro rodiče s dětmi /anebo pro děti samotné/ jsou v ASOD vytvořeny zvláštní cvičební lekce.

 5. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor ASOD, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z cvičebního sálu a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.

 6. Ve studiu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor ASOD je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzujícím veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportoviště opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny. Pověřená osoba provozovatele je dále oprávněna požádat Městskou policii i Policii ČR o součinnost v případě návštěvníků ASOD, odmítajících se podřídit tomuto provoznímu řádu a pokynům osob plnících úkoly ASOD.

 7. Zakazuje se vodit zvířata do všech prostor ASOD.

 8. Zakazuje se umisťovat bez předchozího povolení ASOD ozdoby, reklamy, upoutávky a jiné v prostorách a na stěnách ASOD.

 9. Návštěvníci nesmí do prostoru ASOD vnášet nebezpečné předměty – zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část, pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekční jehly, alkoholické nápoje, návykové, omamné a psychotropní látky apod. Tyto předměty budou na vchodu zadrženy provozovatelem, uloženy na recepci a při odchodu navráceny. Odmítne-li návštěvník předat tyto předměty do úschovy po dobu svého pobytu v objektu, nebude do prostoru ASOD vpuštěn.

 10. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

 11. Zakazuje se pod pokutou až 100 000 Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor  ASOD bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.

 12. V prostorách ASOD je umístěn kamerový systém a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zachováním lidských práv. Slouží především pro bezpečnost klientů a k ochraně majetku.

 13. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu v ASOD je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit provozovateli částku 200,- Kč jako náklad na výměnu zámku.

 14. Na všechny skupinové lekce pro dospělé je možné si vtvořit rezervaci. Její pravidla se řídí Rezervačním řádem skupinových lekcí v ASOD.

 15. Tento Provozní řád je platný od 2. 1. 2019. Věříme, že v ASOD strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.

Těšíme se na setkávání s Vámi.

Mgr. Klára Jandová

provozovatelRezervační řád skupinových lekcí v Aerobik studiu Orel Dobříš

(dále jen ASOD)

platný od 2.1.2019

KLIENTSKÝ ÚČET A KARTA, REZERVACE

 • První rezervaci nového klienta na skupinové lekce lze objednat telefonicky 736 754 261 nebo osobně na recepci ASOD.

 • Pro další rezervaci na skupinové lekce je třeba vlastnit klientskou kartu ASOD, kterou obdržíte zdarma na recepci ASOD. Zřízením klientské karty získáte přihlašovací jméno + heslo, které vám automaticky vygeneruje počítačový systém. Tyto údaje jsou nutné pro každé další přihlášení do rezervačního systému. Po přihlášení do systému si své jméno i heslo můžete změnit. Tyto údaje, prosíme, pečlivě uschovejte!

 • Rezervace skupinových lekcí je umožněna pouze klientům vlastnícím permanentku na daný typ služby. Rezervace skupinových lekcí pro klienty s kartou Multisport jsou možné po složení zálohy 500,-Kč v hotovosti na recepci.

 • Při ztrátě nebo poškození karty se automaticky účtuje poplatek 100 Kč za vystavení nové karty.

 • Za používání karty je zodpovědný klient. Ztrátu karty je třeba nahlásit a zablokovat na recepci ASOD, aby nedošlo k nechtěnému čerpání.

 • Rezervace musí být prováděny vždy na jméno, na které je vystavena karta a ze které bude čerpáno.

 • Rezervace je možné provádět on-line (rezervační systém na www.aerobikdobris.cz), telefonicky na 736 754 261 nebo osobně na recepci ASOD (rezervace nelze vyřizovat přes SMS, mailem ani přes FB stránky).

 • Rezervace doporučujeme pro skupinové lekce typu TRX a spinning. Rezervace není povinná, přednost však mají klienti s rezervací.

 • Založením klientského účtu souhlasíte s rezervačním a provozním řádem ASOD, stejně tak se zpracováním vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

ZADÁVÁNÍ A RUŠENÍ REZERVACÍ

 • Rezervace on-line lze provádět 30 dní dopředu a nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce nebo dané služby. V případě kratší doby do začátku kontaktujte recepci ASOD.

 • Bezplatné zrušení rezervace je možné nejpozději 10 hodin před začátkem lekce a to on-line, telefonicky na 736 754 261 (ne přes SMS) nebo osobně na recepci ASOD. Rezervace na ranní lekci (od 8:00 do 10:00hod.) musí být zrušena nejpozději do 18:00hod. předchozího dne. V případě zrušení rezervace po termínu uvedeném v tomto bodě nebo v případě nezrušení rezervace si ASOD vyhrazuje právo účtovat sankci ve výši 100% z ceny služby. V případě klienta s kartou Multisport propadá složená záloha v plné výši. Čerpanou částku nelze vrátit.

 • ASOD si vyhrazuje právo 5 minut před začátkem jakékoli objednané služby obsadit nevyužitou rezervaci platícím zákazníkem. (Pokud se zdržíte a dorazíte na rezervovanou službu později, kontaktujte prosím recepci a Vaše rezervace Vám bude podržena do Vašeho příchodu).

 • V případě zneužití rezervačního systému si ASOD vyhrazuje právo na zrušení přístupu klienta do systému.

 • ASOD si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozvrh a ceník bez udání důvodů.

NÁHRADNÍCI

 • Na lekci je možné přihlásit se též jako tzv. náhradník. U každé lekce máme k dispozici 5 takových míst. Pokud se na lekci uvolní místo, dozvíte se toto informačním emailem nejpozději 10 hodin před začátkem dané lekce. Tento email je odesílán z adresy aerobikdobris@seznam.cz. Prosím ověřte si, že máte správně vyplněnou svoji emailovou adresu a že od nás dostáváte emaily a nekončí například ve spamu.