Ochrana soukromí

Informace o ochraně osobních údajů

Osobní údaje Zákazníka zpracovává Poskytovatel v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“).

Správcem osobních údajů je podle čl. 4 odst. 7 nařízení  je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., se sídlem Květnové náměstí 391, Průhonice, IČ: 00027073 DIČ: CZ00027073.

Kontaktní údaje správce: adresa Květnové náměstí 391, Průhonice, e-mail: dz@vukoz.cz

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a on-line prostřednictvím webového formuláře, jenž je součástí rezervačního systému na webovém portálu: https://www.r2s.cz/dendrologickazahrada/

Správce zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (emailová adresa, tel. číslo), které jsou  nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, e-mailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností správce.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů dochází k automatizovanému odstranění osobních údajů.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zajištující provozování rezervačního systému na webovém portálu  www.r2s.cz/dendrologickazahrada a společnost GOPAY s.r.o., kterou využíváme jako platební ránu pro zaplacení objednávky zákazníka. O bezpečnosti Vašich plateb se více dozvíte na adrese: https://www.gopay.com/cs/bezpecnost.html

Zpracovatele nejsou oprávněni osobní údaje předávat třetím osobám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

 1. právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od správce osobních údajů informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace: 

  1. účely zpracování; 

  2. kategorie dotčených osobních údajů; 

  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; 

  4. plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 

  5. existence práva požadovat od správce osobních údajů opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

  6. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je správce osobních údajů nezískal od Vás; 

  7. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

 2. právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby správce osobních údajů bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 3. právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby správce osobních údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

  2. pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

  3. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;

  4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

  5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., jako na správce, vztahuje;

  6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

 4. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby správce osobních údajů omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

  1. pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce osobních údajů mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

  2. zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;

  3. pokud správce osobních údajů již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

  4. pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce osobních údajů převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 5. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a správce osobních údajů a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce osobních údajů bránil, a to v případě, že:

  1. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a

  2. zpracování se provádí automatizovaně.

   Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo správce osobních údajů správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 6. právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

  1. zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

  2. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

   Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, správce osobních údajů nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 7. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.