Provozní řád

Provozní a rezervační řád

HECTOR Sport Centre, Malešická 655/59c, 108 00 Praha 10, Malešice

Internetová rezervace

1. Rezervaci mohou provést zákazníci, kteří jsou držiteli klientského účtu, na kterém je dostatečný kredit pro rezervaci služeb. Těmto je přiděleno přihlašovací jméno a heslo. Při nově zavedených klientských účtech budou přihlašovací údaje přiděleny recepcí sporovního centra. Heslo je možné si změnit, přihlašovací jméno neměňte pro lepší identifikaci.

2. Zákazníci jsou povinni zrušit rezervaci nejpozději 24 hod. před zahájením sportovní akce, v ostatních případech kontaktujte recepci sportovní haly na tel. na 736 286 603.

3. Při nezrušené rezervaci je zákazník povinen uhradit 100% z ceny sportovní akce.

4. HECTOR Sport Centre si vyhrazuje právo na zrušení rezervací, u kterých má podezření zneužití. Dále si vyhrazuje právo zrušit dlouhodobější rezervace z důvodu hromadných objednávek. V obou případech je zákazník informován e-mailem nebo telefonicky, s možností dohodnut jiný termín.

5. Vracení peněz - Upozorňujeme, že částku vloženou na Váš klientský účet nelze zpětně vybrat. Peníze můžete využít dle svého uvážení na veškeré nabízené sporty či wellness do ukončení platnosti Vašeho klienstkého účtu.

Provozní řád

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků sportovního centra. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

1.    V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) sportovního areálu povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. správce hřiště a dozorujících osob.

2.    Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do areálu sportovního centra nebo na jednotlivé sportoviště. Vstup na jednotlivá sportoviště vždy ohlásí na recepci odpovědné osobě.

3.    Recepční dohlíží na udržování pořádku a Provozního řádu, přijímá objednávky na rezervace a zapůjčuje sportovní vybavení.

4.    Vstup do areálu sportovního centra je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu sportovního centra mimo provozní dobu je zakázáno.

5.    Uživatel (návštěvník) je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu sportovního centra v plné výši.

6.    Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá. Dále provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného užívání sportovního vybavení a vybavení sportovišť.

7.    Osoby mladší 15-ti let mohou využívat veškerá sportoviště pouze pod dohledem a odpovědnosti osoby starší 18-ti let.

8.    Provozovatel (správce) neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti návštěvníků sportovního centra.

9.    Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je rovněž povinen si vnesené věci odnést.

10.  Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Neoprávněným osobám je zakázáno manipulovat s provozním zařízením haly (termostaty, vypínače, ovládání nářadí apod.).

11.  V areálu sportovního centra je přísně zakázáno:

-          kouření mimo vyhrazená místa a manipulace s otevřeným ohněm

-          jízda na kole, motorkách, používání kolečkových bruslí, skateboardů apod.

12.  Hrací doba na sportovištích v době určené pro veřejnost, je 55 minut a je započata smluvní hodinou. V případě překročení smluvní hodiny je uživatel povinen uhradit celou částku za započatou hodinu.

13.  V provozním objektu je pro návštěvníky areálu sportovního centra volně přístupné WC. Šatny a umývárny mohou být návštěvníky areálu využívány za těchto podmínek:

- při vyhrazení sportoviště, herních prvků nebo celého areálu je užívání šaten a umýváren zahrnuto v ceně za tuto rezervaci

- ostatní návštěvníci areálu mohou využít šatny a umývárny po zaplacení poplatku ve výši 50,- Kč

14.  V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem nebo jinými odpovědnými osobami z areálu sportovního centra vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR a Městské policie

15.  PRAVIDLA STORNA!
STORNOVAT OBJEDNANOU HODINU LZE POUZE DEN PŘEDEM, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE NÁVŠTĚVNÍK POVINEN UHRADIT HODINU V PLNÉ VÝŠI.