Provozní řád

Provozní řád CrossFit Los Podolos Cvičení v tělocvičně CrossFit Los Podolos je určeno všem uživatelům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla: 

1. Uživatel tělocvičny je povinen řídit se provozním řádem tělocvičny CrossFit Los Podolos (dále jen tělocvičny) a pokyny obsluhy.

2. Zakoupením jednorázového vstupu, členství, či permanentky uživatel stvrzuje, že byl obeznámen se zněním provozního řádu, že mu porozuměl a zavazuje se jej dodržovat.

3. Uživatel vstupuje na cvičební plochu na vlastní nebezpečí, je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a cvičí na svou vlastní zodpovědnost. 4. Uživatel je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a vybavení tělocvičny nebo čerpat služby pouze po řádně uhrazeném vstupu dle aktuálního ceníku.

5. Uživatelům se zakazuje vstup do všech prostor, které jsou určeny pouze pro zaměstnance tělocvičny, včetně prostoru za recepcí/barem.

6. Každý uživatel po zaplacení vstupného má přístup do prostor tělocvičny včetně šatny. Do prostor tělocvičny je uživatel oprávněn vstoupit pouze s vhodným sportovním oblečením a obuví. Do šatny a na cvičební plochu je přísný zákaz vstupu ve venkovní obuvi. V případě, že tak uživatel nečiní, může být obsluhou nebo trenérem z šatny a cvičební plochy vykázán.

7. Uživatel při své činnosti nesmí omezit, ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních uživatelů či návštěvníků. Rovněž tak nesmí poškozovat zařízení a jiná vybavení tělocvičny.

8. Cvičební plocha je přístupná pro osoby od 18-ti let věku a výše. Pro osoby mladší 18-ti let věku jsou prostory cvičební plochy přístupné pouze s doložením předchozího písemného souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců osoby mladší 18-ti let, kteří nesou plnou odpovědnost za případnou škodu na zdraví a majetku způsobenou touto osobou. Obsluha je v případě nedoložení souhlasu, z důvodu bezpečnosti, oprávněna zamezit vstupu osoby mladší 18-ti let na cvičební plochu.

9. Provozovatel tělocvičny nenese žádnou odpovědnost za odložené věci. Provozovatel rovněž neodpovídá za cennosti vnesené do tělocvičny. Uživatel má možnost takovéto cennosti po domluvě s obsluhou umístit na bezpečné a hlídané místo.

10. Do celého prostoru tělocvičny je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových látek, ve špinavém nebo nevhodném oblečení. V těchto případech je obsluha oprávněna kdykoliv vyzvat tyto osoby k opuštění prostoru tělocvičny. Pokud tak neučiní, mohou být bez náhrady vykázány.

11. V tělocvičně je přísně zakázáno kouřit a používat otevřený oheň.

12. Uživatelé a návštěvníci jsou vždy povinni respektovat příkazy obsluhy a trenérů. Pokud neuposlechnou pokynů, mohou být z tělocvičny ihned vykázáni.

13. Uživatelé jsou povinni nerušit ostatní při tréninku, být slušní a ohleduplní vůči ostatním osobám nacházejícím se v objektu tělocvičny. 14. Vybavení tělocvičny používá uživatel vždy šetrně, pouze k účelům, pro které jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry. V případě, že uživatel používá vybavení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z cvičební plochy vykázán.

15. Použité náčiní je každý uživatel povinen uklidit na místo k tomu určené a zanechat ho v neporušeném stavu. Pokud dojde k poškození věci, je povinen uživatel takovou skutečnost ihned nahlásit obsluze nebo trenérovi.

16. Po ukončení cvičení si uživatel zkontroluje, zda v objektu celé tělocvičny nic nezapomněl (za věci zapomenuté nenese provozovatel žádnou odpovědnost).

17. V tělocvičně jsou přísně zakázány jakékoliv projevy diskriminace na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání a politického přesvědčení.

18. Uživatel je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení v souladu s uzavřením provozovny. Uživatel i návštěvník je povinen opustit veškeré prostory tělocvičny, včetně šaten a vyrovnat účet u obsluhy (v případě nákupu doplňkového zboží) nejpozději do konce provozní doby. 20. Všechny lekce probíhají od minimálního počtu 3 osob. V případě nenaplnění se lekce automaticky ruší, a to 2 hodiny před jejím začátkem. Odhlášení z lekce je možné nejpozději 12 hodiny před začátkem. V případě, že se uživatel neodhlásí včas, bude mu účtován STORNO poplatek ve 100% výši. Provozovatel: Los Podolos, z.s., se sídlem Padovská 585/10, Horní Měcholupy, 109 00 Praha

IČ: 24721042, odpovědná osoba Mgr. Robert Chott, tel. 776 686 709, email: info@lospodolos.cz