Ochrana soukromí

Zpracování a ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení").

TOTOŽNOST SPRÁVCE

Royal Sun

tř. 1. máje 59/5 460 07

Liberec 7

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

adresa pro doručování:
Royal Sun, tř. 1. máje 59/5 460 07 Liberec 7
Marek Hladík , jednatel, bytem Minkovická 275, 463 12 Liberec 25
adresa elektronické pošty: info@royalsun.cz marek.hladik@seznam.cz
telefon +420 777 019 807
web www.royalsun.cz

Zpracováváme následující osobní údaje:

Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo

Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa

Vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem klientském účtu, zejména uložené adresy a profily, natavení newsletterů

Údaje o vašich rezervacích, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si zakoupili nebo rezervovali

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom vám mohli plně poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme data o našich klientech, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem. Klientům zasíláme informace o změnách, aktualitách i novinkách prostřednictvím e-mailů na základě oprávněného zájmu. V případě nově nabytých kontaktních údajů vyžadujeme udělení souhlasu se zasíláním těchto informací.  V souvislosti s Vaším účtem vám mohou být zasílána obchodní či informační sdělení (včetně sdělení založených na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování). Vaše osobní údaje budou uvedeným způsobem zpracovávány na základě souhlasu uděleného Vámi jakožto subjektem údajů podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává pouze osobní údaje potřebné k poskytování služby, aby dodržel zákonné povinnosti a také aby chránil své oprávněné zájmy. Shromažďuje data o klientech, včetně potenciálních klientů, kteří mají o služby zájem. Klientům zasílá informace o změnách, aktualitách i novinkách prostřednictvím e-mailů na základě oprávněného zájmu. V případě nově nabytých kontaktních údajů vyžaduje správce udělení souhlasu se zasíláním těchto informací. 

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává správce. To znamená, že správce stanovuje shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení.

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy po dobu Vašeho členství, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely výše uvedené jakož i právo odvolat udělený souhlas s profilováním. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním kteréhokoliv Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 • Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je případně předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

 • Máte právo na to, aby byly zpracovávány pouze přesné osobní údaje. S tím souvisí i Vaše právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Máte právo na výmaz. V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro plnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 • Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

  • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

  • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;

  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, k němž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

 • Právo na stížnost. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, tj. zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, adresa elektronické pošty posta@uoou.cz, web https://www.uoou.cz. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.