Ochrana soukromí

Vámi uvedené kontaktní i jiné údaje chráníme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679 („GDPR“).

Obec Želeč, Želeč 26, PSČ 39174, IČO: 00253201 (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté návštěvníky Sportovního areálu Želeč (jméno, příjmení, telefon, e-mail, přihlašovací jméno, heslo) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální platnou legislativou.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme následující osobní údaje:

   1. Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo

   2. Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo,

   3. Vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem klientském účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů

   4. Údaje o vašich rezervacích, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si zakoupili nebo rezervovali

 1. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

  Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom vám mohli plně poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme data o našich klientech, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem. Klientům zasíláme informace o změnách, aktualitách i novinkách prostřednictvím e-mailů na základě oprávněného zájmu. V případě nově nabytých kontaktních údajů vyžadujeme udělení souhlasu se zasíláním těchto informací. 

 1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

  Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

 1. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme a jak dlouho je uchováváme?

  Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete osobně nebo telefonicky v rámci rezervací našich služeb nebo které nám poskytnete on-line na webu při zakládání klientského účtu. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 5 let.

 1. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

  Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je případně předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

  Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

  Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro plnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

  Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

  Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 1. Jak lze souhlas opravit případně odvolat?

  Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli opravit či odvolat zasláním žádosti na e-mail info@obeczelec.cz nebo telefonicky na Obecním úřadu v Želči tel. 381 59 11 15.