Provozní řád


PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU ŽELEČ

Vstup do sportovního areálu

 1. Sportovní areál se skládá z jednoho tenisového kurtu a dvou víceúčelových hřišť s umělým povrchem a je určen k provozování těchto míčových her:

  • Tenis
  • Volejbal
  • Nohejbal
  • Florbal
  • Malá kopaná
 1. Vstup do areálu, resp. do šaten v rámci areálu, je umožněn prostřednictvím zadání čtyřmístného kódu na klávesnici u příslušného vstupu, viz. část „Rezervace sportovního areálu“.

 1. Vstup na tenisový kurt je zpoplatněn a dovolen pouze po uhrazení poplatku dle tohoto provozního řádu.

 1. Vstup na obě víceúčelová hřiště pro volejbal, nohejbal, florbal a malou kopanou je zdarma. Tato hřiště jsou volně přístupná veřejnosti denně od 9:00 do 16:00 (kód pro vstup v tomto časovém rozmezí je 1234). Po 16:00 je vstup na hřiště povolen pouze po předchozí bezplatné rezervaci v rámci webového rezervačního systému, viz. dále.

 1. Vstupem do prostoru sportovního areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu.

 1. Pro zajištění bezpečnosti a pořádku provozovatel monitoruje celý prostor sportovního areálu kamerovým systémem se záznamem.

Rezervace sportovního areálu

 1. Rezervace sportoviště v rámci Sportovního areálu Želeč se provádí výhradně elektronicky na adrese www.r2s.cz/zelec (dále rezervační systém)

 1. Před první rezervací je každý návštěvník povinen vyplnit online registrační formulář na adrese rezervačního systému. Následně obdrží aktivační zprávu na zadanou emailovou adresu – po kliknutí na odkaz v obdržené aktivační zprávě dojde k potvrzení registrace a vytvoření Klientského účtu. Tento Klientský účet pak následně návštěvník používá pro zadávání / rušení všech svých rezervací a provádění plateb.

 1. Rezervace on-line lze provádět kdykoliv před začátkem daného rezervovaného termínu.

 1. Ke každému rezervovanému termínu je návštěvníkovi v rezervačním systému přidělen jednorázový čtyřmístný kód pro vstup do areálu. Tento kód je platný 15 minut před začátkem rezervovaného termínu a 30 minut po jeho ukončení.

 1. Přidělený kód je nepřenosný a smí být používán pro vstup do areálu pouze registrovaným uživatelem, kterému byl kód přidělen.

 1. Bezplatné zrušení rezervace je možné nejpozději 1 hodinu před začátkem rezervovaného termínu, a to opět v rámci rezervačního systému. V případě zrušení rezervace po termínu uvedeném v tomto bodě nebo v případě nezrušení rezervace si provozovatel vyhrazuje právo účtovat sankci ve výši 100% z ceny služby.

 1. V případě zneužití rezervačního systému si provozovatel vyhrazuje právo na zrušení přístupu návštěvníka do systému.

Povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat čistotu a pořádek na všech místech a zařízení sportovního areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

 1. Vstup na sportovní plochu je dovolen pouze za účelem sportovní činnosti a v obuvi, která nepoškozuje povrch hřiště.

 1. Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.

 1. Provozovatel nezodpovídá za škody na odložených věcech v areálu sportovního hřiště a nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na sportovišti.

 1. V případě vzniku jakékoliv závady na sportovním zařízení, povrchu či ochranném oplocení je návštěvník povinen tuto skutečnost oznámit provozovateli. Každý návštěvník nese plnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním a je povinen hradit škody, které byly jeho vinou způsobeny na majetku areálu nebo na majetku jiných návštěvníků.

 1. Každý návštěvník je po ukončení hrací doby povinen uklidit sportovní plochu a předat zařízení ve stavu, v jakém je převzal.

V areálu sportovního hřiště je zakázáno

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

 1. Rušit ostatní návštěvníky hlasitým či jinak nevhodným chováním.

 1. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.

 1. Vjíždět do areálu na jízdním kole, koloběžce, skateboardu a kolečkových bruslích.

 1. Kouřit a konzumovat alkoholické nápoje.

Provozní doba, cena a úhrada za pronájem

 1. Sportovní areál je možno využívat od 15.4. do 15.10.

 1. Provozní doba areálu je denně od 9:00 do 21:00.

 1. Cena za pronájem tenisového kurtu:

  • 100,- Kč - 1 hodina hry
  • 1.000,- Kč - permanentka na celou sezónu (max 150 hodin)
 1. Úhrada za pronájem tenisového kurtu, resp. nákup permanentky, probíhá formou stržení odpovídající částky z kladného zůstatku účtu (depozita) návštěvníka. Zůstatek účtu je možno navýšit platbou provedenou v rámci rezervačního systému prostřednictvím platební karty, resp. bankovním převodem, popř. v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Želeč.

 1. Pokud v době provádění rezervace návštěvník nedisponuje dostatečným peněžním zůstatkem na svém účtu v rámci rezervačního systému, neumožní mu systém tuto rezervaci provést. Zůstatek účtu tedy musí vždy minimálně odpovídat hodnotě všech budoucích rezervací.

 1. Fyzické odúčtování částky ze zůstatku depozita provede systém automaticky 15 minut před počátkem rezervovaného termínu.

Kontakt na provozovatele

 1. Provozovatelem sportovního areálu je Obec Želeč, se sídlem Želeč 26, 391 74, IČ 00253201.

 1. Kontakt na provozovatele

  • Ladislav Stejskal, starosta – tel. 724 188 841
  • Luboš Rypáček, místostarosta – tel. 777 649 520
  • Email - info@obeczelec.cz