Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.r2s.cz je společnost miOm, s.r.o., se sídlem V Rovinách 52, Praha 4, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13160, IČ: 47120398, DIČ: CZ47120398. miOm, s.r.o. je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen Provozovatel).
Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.r2s.cz , včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Není-li autorem obsahu Provozovatel, je na to vždy u daného obsahu upozorněno.

Pravidla používání obsahu

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci webových stránek Provozovatele.
Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na internetových stránkách www.r2s.cz . Provozovatel rovněž neručí za správnost jakýchkoliv informací a dokumentů zasílaných prostřednictvím elektronické pošty.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.r2s.cz , s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.r2s.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.r2s.cz mohou být uvedeny odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek nenese Provozovatel jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nesmí tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám (viz výše).

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.