Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Dlouho očekávaná verze R2S verze 5  je konečně tady! Přináší zcela nový modul „Pošta“, jehož pomocí můžete vybraným klientům snadno odesílat emailové zprávy na základě předem definovaných šablon. Kromě toho systém umí odesílat některé druhy zpráv zcela automaticky – např. náhradníkům v případě uvolnění místa na rezervační atrakci nebo při automatickém zablokování webových rezervací. Do klientských předplatných byla přidána možnost nastavit časová omezení pro čerpání předplatného. Velkých změn doznala také agenda pro správu poukazů, kde je nyní možno poukazy také vydávat a hradit. Přidány a aktualizovány byly některé sestavy a v neposlední řadě byl také modernizován vzhled systému.

Úplný seznam změn ve verzi 5.0, rel. 5000:

 1. Byl modernizován vzhled a barevná schemata,aby vše odpovídalo posledním trendům v této oblasti.
 2. Byl přidán modul Pošta, který umožňuje rozesílání e-mailů přímo z programu R2S.
 3. V možnostech nastavení byla přidána záložka „Pošta“, která slouží k nastavení modulu Pošta – viz předchozí bod.
 4. V nabídce Nastavení byla přidána položka „Šablony e-mailů“. Zde je možné vytvářet a opravovat šablony, ze kterých se odvozují odesílané zprávy.
 5. V detailu adresy bylo přidáno pole „nezasílat e-maily“, které vypne automatické zasílání emailů této osobě z adresáře.
 6. Byla přidána možnost synchronizace času počítače (počítačů) s časem v Internetu. Je-li synchronizace globálně nastavena (Nastavení – Možnosti – Obecné (pokr.)), je čas synchronizován se zadaným NTP serverem okamžitě po spuštění programu R2S a pak každých 6 hodin.
 7. Bylo změněno chování nastavení prodejní položky „pevná prodejní cena (bez slev)“ a to tak, že tato volba neplatí pro prodeje, které budou čerpány z klientského předplatného. Jinými slovy, „bez slev“ bude aplikováno jen pro přímý prodej a pro čerpání z depozit. Podle našeho názoru je to takto logické, proč podruhé platit za již předplacenou položku.
 8. Do klientských předplatných byla přidána možnost nastavit časová omezení pro čerpání předplatného. Je možné nastavit jedno časové omezení globálně pro definované klientské předplatné (Nastavení – Klientská předplatná), nebo je možné nastavit více omezení pro konkrétní klientem zakoupené předplatné.
  Časová omezení je možné definovat pro jednotlivé dny v týdnu plus pracovní dny a víkend a k tomu – nebo jen – omezit i denní dobu časovým intervalem od – do. Je též možné předepsat pevný počet časových omezení.
 9. Do nastavení práv byla přidána položka „povolit úpravy časového omezení klientského předplatného“ – viz předchozí bod.
 10. V rezervacích je nově možné provést opakovanou rezervaci do vypsané události. To ale jen za podmínky, že vypsaná rezervace je opakovaná.
 11. Do rezervací byla přidána možnost automaticky aktualizovat příznak „náhradník“ u rezervace podle aktuálního stavu obsazenosti (uvolní se například místo stornem dřívější rezervace). Kontrola propadlých rezervací se provádí globálně jednou za 5 minut. Při změně příznaku je též odeslán email, ale jen v případě, že je email zadán (u rezervace nebo u klienta) a že je nastavena šablona těchto zpráv.
 12. Do možností nastavení rezervací (Nastavení – Možnosti – Rezervace) byla přidána volba „automaticky kontrolovat náhradníky“ – viz předchozí bod.
 13. Do rezervací byla přidána možnost u klientského účtu automaticky blokovat webové rezervace v případě propadlé rezervace. Kontrola propadlých rezervací se provádí jednou za 10 minut.
 14. Do možností nastavení rezervací (Nastavení – Možnosti – Rezervace) byla přidána volba „automaticky zablokovat webové rezervace po propadlé rezervaci“ – viz předchozí bod.
 15. Do možností obecného nastavení byla přidána volba „zakázat prodej na vrub účtu přímého prodeje po prodlevě od načtení klíče“. Aktivací této volby se zároveň skryje tlačítko pro manuální založení účtu přímého prodeje, neboť je vynucen režim, kdy účty přímého prodeje musí mít elektronický klíč.
 16. V souvislosti s předchozím bodem byla do nastavení práv přidána volba „povolit práci s neaktivními účty přímého prodeje“. Pokud aktuálně přihlášený uživatel má toto právo, může s účty přímého prodeje manipulovat i po prodlevě od načtení klíče.
 17. Nastavení profilů účtů bylo doplněno o volbu „depozitní bonus při přímém prodeji“, která u klientských účtů umožní bonusové navyšování depozitu jako percentuální část z ceny naúčtovaných položky na přímý prodej. Klient tímto způsobem sbírá na depozitu peníze a může je uplatnit pro nákup profilem definovaných položek.
 18. Byl kompletně přepracován interní mechanizmus notifikací mezi jednotlivými stanicemi R2S. Místo síťových paketů je nyní používán tzv. trigger nad databází. Má to výhodu v tom, že nyní notifikace funguje i při práci v jiné síti (z internetu) bez nutnosti nastavovat předávání tzv. multicast paketů. Odpovídajícím způsobem byla upravena sekce Nastavení – Možnosti – Řízení s tím, že je tento mechanizmus automaticky nastaven jako výchozí.
 19. Do možností nastavení zálohování byla doplněna volba „zálohy komprimovat a šifrovat heslem administrátora“. Touto volbou bude zabezpečena záloha proti zneužití a nepůjde obnovit do databáze bez znalosti hesla administrátora (z doby, kdy byla vytvořena).
 20. V návaznosti na předchozí bod byly upraveny funkce pro obnovu databáze ze zálohy a pro obnovu nastavení pracovní stanice ze zálohy.
 21. Do možností nastavení uživatelského rozhraní byla doplněna volba „v rezervacích zobrazovat upozornění účtu při prezentaci“, která zajistí případné zobrazení textu nastaveného upozornění klientského účtu při prezentování v rezervacích.
 22. Do panelů se seznamy klientských účtů, webových registrací a do adresáře byla přidána tlačítka pro hromadné označení / odznačení záznamů podle aktuálního filtru.
 23. Do definice prodejní položky byla přidána volba „jen na vrub klientského účtu (ne na přímý prodej)“. Prodejní položka, která má tuto volbu aktivní jde naúčtovat jen na klientský účet a to na vrub depozitu či na klientský účet na vrub klientského předplatného.
 24. Byl přidán sloupec „celkem“ do tabulky přijatých položek ve formuláři se skladovými příjemkami.
 25. Do dialogu s nastavením prodejních položek bylo přidáno tlačítko pro okamžité zobrazení dialogu prodejních cen. Aktuálně se nalistuje cena vybrané položky ve formuláři prodejních položek.
 26. Do dialogu s nastavením fixních klíčů bylo přidáno tlačítko pro manuální zadání čísla fixního klíče.
 27. Při zadávání čísla poukazu při jeho uplatňování je nyní možné použít čtečku (čárový kód nebo elektronický klíč).
 28. Do nastavení série vydaných poukazů byl přidán „příznak úhrady poukazu“, jehož nastavením zapnete sledování úhrady u poukazů z této série.
 29. V návaznosti na předchozí bod byla do hlavní nabídky R2S přidána volba „zadávání úhrad poukazů“.
 30. Do nastavení práv skupin uživatelů bylo v návaznosti na předchozí bod přídáno právo „povolit zadávání úhrad poukazů“.
 31. Do dialogu „Seznam poukazů v sérii“ byla přidána možnost vkládat nová čísla poukazů ze chránky Windows přes klávesovou zkratku Ctrl+V.
 32. Do nastavení prodejní položky byla přidána volba „položka prodává poukaz“, která zajistí ověření/vložení poukazu do níže zadané série poukazů a nastaví příznak „uhrazen“ při prodeji této položky.
 33. V panelech klientských účtů, webových registrací a adresáři bylo vylepšeno zadávání filtrování podle sloupců s logickou hodnotou.
 34. Byla přidána hardwarová podpora zákaznického displeje typu DSP800.
 35. V nastavení periférií již není po změně konfigurace čteček nutný restart programu.
 36. Do nastavení práv bylo přidáno právo na odstranění elektronického klíče z účtu – v detailu účtu.
 37. Do nastavení práv bylo přidáno právo na zobrazování skladových cen. Není-li právo uděleno, nezobrazují se nikde na příslušných formulářích a sestavách skladové ceny.
 38. Podle předchozího nastavení byly modifikovány skladové sestavy tak, aby v nich případně nebyly vidět skladové ceny.
 39. Do nastavení práv bylo přidáno právo na práci s položkami příjmů na sklad (na příjemce).
 40. Do nastavení práv bylo přidáno právo na úpravu a mazaní systémových poznámek u klientských účtů.
 41. Do obecných možností nastavení programu byla přidána volba „pokladní vsázka“, která definuje pokladní hotovost, která by měla v pokladně zůstat po odvodu tržby.
 42. V návaznosti na předchozí nastavení bylo v dialogu pro odvod tržby doplněno tlačítko „Vsázka“, které vypočte odvod hotovosti k nastavené vsázce a to i s přihlédnutím k aktuálně nastavené hodnotě odvodu v poukázkách, či k nastavené měně pro výpočet odvodu.
 43. Do adresy bylo doplněno pole „číslo ISIC průkazu“ pro identifikaci studentů.
 44. Do nastavení možností uživatelského rozhraní doplněna volba „povinnost vyplnit v adrese průkaz totožnosti“.
 45. Do nastavení práv bylo přidáno právo „povolit nevyplnění průkazu totožnosti v detailu adresy“ – v návaznosti na předchozí bod.
 46. Do nastavení práv bylo přidáno právo „zobrazovat a oblokovat číslo průkazu totožnosti v detailu adresy“, které, není-li uděleno, zajistí neměnnost a privátnost zadaného čísla průkazu totožnosti před určitou skupinou uživatelů.
 47. Byla přidána finanční sestava „Čerpání na vrub klientských účtů podle profilů čerpání (DPH)“.
 48. Byla přidána finanční sestava „Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (přehledně)“.
 49. Byla doplněna funkce pro rychlý tisk stvrzenky posledního vyúčtovaného účtu přímého prodeje. Naleznete ji v nabídce R2S – Tisk stvrzenky posledního uzavřeného účtu.
 50. V detailu klientského účtu (webové registrace) byla do části s výpisy přidána záložka „Vše“, která zobrazuje kompletní historii položek na klientském účtu – jak přímé prodeje, tak čerpání z depozitu a z klientských předplatných, skládání depozitu, zálohy a nastavení zůstatku.
 51. V možnostech nastavení uživatelského rozhraní byla přidána volba „zvýrazňovat pozadí účtů a položek k vyúčtování na přímý prodej“ a volba „barva pozadí zvýrazněných položek“ – viz předchozí dva body.
 52. V prodejním panelu se nyní v položkách klientských účtů zobrazují historicky i položky přímých prodejů.
 53. V prodejním panelu bylo doplněno zvýrazněné pozadí u účtů, které mají naúčtovánu položku k úhradě na přímý prodej. Je též zvýrazněno pozadí položek k vyúčtování na přímý prodej. Tuto úpravu si vyžádalo zavedení zobrazení z předchozího bodu.
 54. V prodejním panelu bude zachováno barevné odlišení jednotlivých účtů a naúčtovaných položek i po změně řazení řádek v tabulkách.
 55. V prodejním panelu lze nově poklepáním myší na prodané položce, která je čerpáním nebo prodejem klientského předplatného, zobrazit detail tohoto předplatného.
 56. Ve fomulářích pro objednávky kurtů a solárií (či odvozených řízených objektů) byla vylepšena indikace, jakým způsobem bude položka uhrazena. Nyní je indikováno – „přímý prodej“, „z depozita“ či „předplatné“.
 57. Ve formuláři pro naúčtování rezervace nyní jako předvolené číslo účtu pro přímý prodej zůstává název rezervace. Pokud je nutné vygenerovat nové číslo účtu podle předvoleného profilu účtů přímého prodeje, bylo pro tento účel napravo od rubriky číslo účtu přídáno tlačítko „!“.
 58. Do možností nastavení uživatelského rozhraní byla přidána volba „zobrazovat počet otevřených účtů“, která v prodejním panelu vlevo dole zapne zobrazování počtu aktuálně otevřených účtů na dané pokladně lomeno počtem ten den založených účtů přímého prodeje na všech pokladnách.
 59. Do možností nastavení uživatelského rozhraní byla přidána volba „zobrazovat čas založení u účtů přímého prodeje“, která v prodejním panelu v seznamu účtů přímého prodeje zobrazí kromě čísla účtu i čas jeho založení.
 60. Do možností nastavení uživatelského rozhraní byly přidány volby pro zobrazování jednotlivých způsobů úhrady při vyúčtování:
  1. „nabízet vyúčtování bankovní platební kartou“
  2. „nabízet vyúčtování bankovním převodem“
  3. „nabízet vyúčtování na fakturu“
  4. „nabízet vyúčtování na hotelový pokoj“
 61. Do vlastností vypisované události v rezervacích byla přidána volba „jen pro klienty“, která znamená, že do této události se přes web mohou rezervovat jen uživatelé s klientským účtem a nikoliv uživatelé s webovou registrací.
 62. V dialogu Nastavení – Možnosti byla přidána další sekce – Uživatelské rozhraní (pokr.) a část voleb nastavení uživatelského rozhraní byla přesunuta do této nové sekce.
 63. V prodejním panelu byla přidána informace o disponibilním zůstatku aktuálního účtu přímého prodeje, který má profilem účtu omezený maximální záporný zůstatek.
 64. V prodejním panelu byla přidána tlačítka pro práci s detailem a výpisem klientského předplatného i u položky účtu, kterou bylo předplatné prodáno, nejen čerpáno.
 65. Byla přidána finanční sestava „Tržby po dnech“.
 66. Do přehledových sestav „Přehledovka směny“, „Denní opřehledovka“ a „Přehledovka za období“ byla přidána podsestava „Odvody tržeb“.
 67. Ve všech formulářích se seznamy bylo sjednoceno ovládání a upraveno chování tak, aby při úpravě záznamu nebo při vytvoření nového záznamu nebyl znovu načítán seznam záznamů. To bylo matoucí a v dlouhých seznamech se ztrácel z pohledu poslední záznam.
 68. V panelech „Klientské účty“, „Webové registrace“, „Adresář“ a „Pošta“ bylo vylepšeno nalistování záznamu po odstranění záznamu. Nyní se, pokud je to možné a pokud není zapnutý filtr „zobrazit i odstraněné“, nalistuje záznam následující po odstraněném záznamu.
 69. V detailu klientského účtu byl upraven výpočet „celkové výše depozitu“ tak, aby to byl skutečný součet složených depozit a nezohledňovala se případná nastavení zůstatku účtu.
 70. Byl přepracován algoritmus aktualizace struktury databáze tak, aby byl rychlý i nad rozsáhlou databází a nebylo třeba kopírovat data. Podmínkou užití nového algoritmu je instalace programu PgAdmin a Javy na daném počítači.
 71. Spolu s aktualizací R2S se nyní instaluje na počítač i Java – viz předchozí bod.
 72. Po aktualizaci struktury databáze se již nedělá automaticky komprimace databáze.
 73. Bylo přehozeno pořadí tlačítek prodávaného množství v prodejním panelu a zároveň byl optimalizován rozestup ovládacích tlačítek pro monitory s nižším rozlišením.
 74. Byla opravena nepřesnost v přihlašování do R2S, kdy se nerozlišovala velká a malá písmena v hesle.
 75. Při odhlašování z R2S elektronickým klíčem se nyní již nezobrazuje kontrolní dotaz.
 76. Při zapnuté volbě „v rezervacích vyhledávat elektronickým klíčem“ (Nastavení – Možnosti – Rezervace) se nyní kromě vyhledání rezervací klienta tento otevře i v prodejním panelu do seznamu klientských účtů.
 77. Byla aktualizována knihovna pro obsluhu čteček typu Smartcard aby byla kompatibilní s Windows x64.
 78. V programu R2SSwitcher byl ošetřen stav, kdy ze systému zmizí sériový komunikační port, přes který komunikuje program s řídicí jednotkou. Tento stav může nastat například v okamžiku vytažení USB<->RS232 převodníku z počítače. Po opětovném objevení se portu je automaticky navázána komunikace bez nutnosti restartovat počítač či program R2SSwitcher.
 79. Při chybě zálohování – například když není k dispozici disk, na který se má zálohovat – se chybové hlášení nyní objeví jen jednou a nikoliv při každém pokusu o zálohování.
 80. Odstraněn problém s nevykreslením položek účtu přímého prodeje po vyúčtování předchozího účtu přímého prodeje v případě, že není otevřen žádný klientský účet.
 81. Odstraněna chyba nastavení zůstatku klientského účtu bezprostředně při zakládání nového účtu. Neukládaly se změny v novém účtu provedené před nastavením zůstatku.
 82. Při přepočtu cen položek účtu před vyúčtováním se nyní přepočítávají jen ceny nově naúčtovaných položek po případném předchozím uzavření (a opětovném otevření) účtu přímého prodeje.
 83. Byl optimalizován algoritmus ukládání rozložení rozdělovačů v prodejním panelu tak, aby se vždy po spuštění programu načetly do stejného stavu, jako byly při předchozím ukončování programu, a to bez ohledu na stav zobrazení hlavního okna aplikace (maximalizované, normální).
 84. Byl odstraněn problém zatuhnutí R2S po spuštění při automatické aktualizaci na stanici, kde není správně nainstalován či nastaven program R2SUpdater.
 85. Byla doplněna modifikace časového razítka po úpravě klientského předplatného – to z důvodu synchronizací.
 86. Bylo doplněno žurnálování úpravy klientského předplatného.
 87. Opraveno chybné zobrazení poznámky v detailu rezervace v případě rezervace do vypsané události s poznámkou. Míchaly se dohromady poznámky z vypsané akce a z poslední rezervace do této akce.
 88. V souvislosti se změnou základního čísla verze byla všude aktualizována ikona aplikace.
 89. Byl standardizován interní formát ukládání dat (rozuměj „datumů“) do registru Windows a do globálních nastavení v databázi. Důvodem je kompatibilita pro běh aplikace v jiném, než českém prostředí Windows.
 90. Opravena chyba v sestavě „Finance – Uplatněné poukazy“, kde se zobrazovaly duplicitně uplatněné poukazy u stornovaných položek účtů, které byly následně znovu uplatněny.
 91. Opravena chyba, kdy se po zadání upozornění v průběhu zakládání klientského účtu nenaúčtovala automaticky účtovaná položka po založení účtu.
 92. Opravena chyba vykreslování tabulek účtů přímého prodeje, klientských účtů a položek účtu v prodejním panelu, kdy se občas pod posledním řádkem tabulky nezobrazovalo správně pozadí, ale jen černý pruh.