Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

V minulém týdnu byla uvolněna nová verze R2S 7500, která opět vylepšuje systém a rozšiřuje jeho možnosti.
Vylepšili jsme možnosti nastavení klientských předplatných, dále propracovali navázání na webovou klientskou aplikaci R2SWeb s možností úhrad depozita přes platební bránu GoPay.
Ve verzi 7300, kterou jsme zde na webu ještě nezmiňovali, jsme upravili způsob výpočtu DPH ze složených depozit tak, aby pokrýval nové možnosti dané změnou zákona č.170/2017 Sb. s platností od 1. 7. 2017. Nyní je možné z hlediska DPH danit až konkrétní čerpání a nedanit přijatá depozita. Na tento způsob danění lze s pomocí R2S snadno přejít k libovolnému datu, o vše ostatní se program postará sám.

Pro úplnost uvádíme popis změn od poslední popsané verze 7200:

7.5.0, rel. 7500 – 29.3.2018

 1. Byla doplněna sestava Klientské účty – Bilanční sestava bonusových bodů na klientských účtech, která podává přehled o zůstatcích a pohybech bonusových bodů na klientských účtech za vybrané období. Sestava je vidět v R2S jen při aktivovaném modulu bonusových bodů.
 2. V R2S je nyní možné prodávat klientská předplatná v množství jiném než jedna jednotka. Prodá se sice jen jedno předplatné, ale účtovaným množstvím se vynásobí délka platnosti předplatného a množstevní omezení čerpání předplatného. Předplatná lze prodávat jen po celých jednotkách. 
  Poznámka: násobně nejdou prodávat předplatná, která mají množstevní omezení na jednotlivé položky či kategorie v definici předplatného. To proto, že tato omezení platí v R2S globálně a nikoliv individuálně pro každé předplatné zvlášť.
 3. Do Nastavení  – Klientská předplatná byla doplněna volba „platnost od začátku následujícího“ (rok, měsíc, týden), která umožňuje definovat datum počáteční platnosti předplatného od začátku následujícího období.
 4. Do Nastavení  – Klientská předplatná byla doplněna volba „vypočítat množství do začátku příštího“ (rok , měsíc, týden), která umožňuje výpočíst účtované množství při prodeji předplatného tak, aby předplatné platilo až do začátku příštího období. Od účtovaného množství se odvíjí cena – viz bod 2.
 5. Při prodeji klientského předplatného s převodem nevyužitých jednotek z předchozích předplatných se nyní jako koncové datum platnosti prodávaného předplatného bere nejzazší datum ze všech uvažovaných předplatných – z převáděných i prodávaného. Toto chování je vynuceno úpravou z předchozího bodu.
 6. Do Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní byla doplněna volba „předvyplnit částku částečné úhrady saldem. Tato volba je aktivní jen je-li aktivní volba „povolit částečné úhrady na účtech“. Při částečné úhradě se pak vypočte hotovostní saldo daného účtu a tato částka se s opačným znaménkem, je-li kladná, nabídne jako výchozí částka úhrady.
 7. Ve formuláři Přijatých úhrad a depozit byl změněn popis způsobu úhrady u depozit složených přes platební bránu GoPay z „převodem“ na „GoPay“. Taktéž byla u takových depozit zakázána změna způsobu úhrady a storno depozita.
 8. Do jména souboru se zálohou databáze byla za pomlčku přidána verze R2S. Jméno souboru je nyní tedy ve formátu „jméno databáze_RRMMDD_HHmmSS-verze.backup[.zip]“.
 9. Byla opravena chyba interpretace zadaného data v detailu klientského účtu při editaci data a názvu položky čerpané z depozita.
 10. Byla opravena neošetřená výjimka při prodeji položky na vrub předplatného s doplatkem, která se ale vyskytovala jen zřídka za určitých specifických okolností.

7.4.2, rel. 7402 – 6.3.2018

 1. Do Nastavení – Možnosti – Rezervace byla k volbě „při rezervaci upozorňovat na nedostatečný zůstatek“ přidána podvolba „i při účtování položek na přímý prodej“.
 2. Do Nastavení – Možnosti – Obecné byla přidána možnost definovat „minimální zůstatek pro čerpání v původním profilu“ jako parametr volby „zapamatovat profil depozita pro čerpání. Bude-li nastavena hodnota tohoto parametru jako nenulová, musí být v profilu složení depozita takovýto minimální zůstatek, aby byl prodej účtován dle profilu složení příslušného depozita. Bude-li zůstatek nižší a zároveň účtovaná částka větší než minimální zůstatek, bude prodej účtován podle profilu následujícího složení depozita, resp. dle aktuálního profilu.
 3. Do Nastavení – Prodejní položky byla přidána rubrika pro druhý čárový kód položky. Oba dva čárové kódy u prodejní položky jsou si funkčně rovnocenné.
 4. Byla přidána kontrola, zda nebyl účetní subjekt registrující tržby odstraněn. Kontrola se provádí vždy při startu programu.
 5. Při prodeji položky a zapnuté elektronické evidenci tržeb byla přidána kontrola, zda účetní subjekt definovaný u prodejní položky není aktuálně odstraněn.
  Poznámka: varovné hlášení není zobrazováno v případě registrace čerpání z depozita při automatickém vyúčtování klientských účtů.
 6. Ve formuláři účetních subjektů bylo znemožněno odstranit účetní subjekt, který je nastaven jako subjekt evidující tržby v EET.
 7. Do nastavení práv skupin uživatelů bylo přidáno právo „zakázat zobrazení provozních hodin a varování na řízených objektech.
 8. Byl změněn způsob účtování rezervace do vypsané rezervační události na klientský účet při použití tlačítka „prezentace a naúčtování“ tak, že se nyní nezobrazí dialog pro volbu účtu, na který se má rezervace naúčtovat, ale provede se automatické zrychlené naúčtování na klientský účet. Toto chování je v souladu s chováním uvedeným v popisu změn k verzi 7.2.0 rel. 7200.
 9. Bylo doplněno upozornění na pokus o prodej čárovým kódem položky, která není viditelná pro prodej. Upozornění se zobrazují v informačním řádku.
 10. V Nastavení  – Možnosti – Uživatelské rozhraní (pokr.) byla přejmenována volba „profil účtu rychlého prodeje a klíčem aut. zakládaných účtů“ na „profil automaticky zakládaných účtů rychlého prodeje a zároveň byla odvázána od ostatních nastavení. To proto, že se tato volba užívá též pro nastavení profilu účtů přímého prodeje při zrychleném účtování rezervací.
 11. Byly ošetřeny další potenciální chybové stavy při elektronické evidenci tržeb.
 12. Byla opravena chyba, kdy se ve formuláři prodejních cen nenačítaly doplňkové ceny omezené jen a pouze na účty přímého prodeje či na klientské účty. Pokud měla doplňková cena definováno nějaké další omezení, tak se načítala správně.
 13. Byla opravena neošetřená výjimka při zobrazení Sestavy – Směny – Přehledovka směny pro neukončenou směnu.
 14. Byla opravena chyba, kdy se v prodejním panelu ignorovalo ručně zadané prodávané množství při prodeji čtečkou čárového kódu v případě, že byla stále aktivní rubrika pro zadání množství.

7.4.1, rel. 7401 – 2.2.2018

 1. V detailu rezervační události byla přidána rubrika interní poznámka. Interní poznámka není zobrazována v klientské aplikaci R2SWeb.
 2. V detailu rezervační události byla přejmenována rubrika popis rezervace na veřejný popis rezervace resp. veřejná poznámka.
 3. V panelu rezervací se nyní vyhledává i podle obsahu rubrik veřejný popis rezervace, veřejná poznámka interní poznámka v rezervačních událostech. Doposud se z hlediska poznámek vyhledávalo jen v poznámce u vlastní rezervace.

7.4.0, rel. 7400 – 29.1.2018

 1. Byl doplněn anglický překlad textů pro uživatelské rozhraní. Nyní je tedy na výběr čeština, slovenština a angličtina.
 2. Byly doplněny sestavy:
  • Finance – Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (přehledně) – B
  • Finance – Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (jen rekapitulace) – B

  které přinášejí do sestav kompletních DPH trochu jiné pohledy – více rozčleněné, než původní sestavy těchto názvů. Ty původní jsou nyní označeny variantou A.

 3. Byla doplněna sestava Směny – Docházka obsluh, která podává přehled délek směn jednotlivých obsluh za vybrané období.
 4. Byla doplněna sestava Směny – Pokladní přehledovka směny B (na stvrzenkovou tiskárnu), která podává trochu jiný přehled o vybrané směně než varianta A.
 5. Byl modernizován a vylepšen indikátor průběhu akce na indikátoru solária v prodejním panelu. Nyní se přehledně zobrazuje celý proces opalování rozdělený na jednotlivé fáze.
 6. V profilech účtů je nyní možné pro prodejní kategorie i prodejní položky definovat záporné slevy (přirážky). Například sleva „-100%“ znamená dvojnásobnou cenu oproti ceně ceníkové.
 7. R2S nyní není nutné na stanici aktualizovat v případě, že aktuální verze používá stejnou verzi databáze. Nicméně důrazně doporučujeme aktualizace provádět, neboť nové verze přinášejí rozšíření funkčnosti a případně též zejména opravy chyb.
 8. Byl změněn způsob účtování rezervace do vypsané rezervační události při použití lokální nabídky přes pravé tlačítko myši tak, že se nyní zobrazí dialog pro volbu účtu, na který se má rezervace naúčtovat. Toto chování je v souladu s chováním uvedeným v popisu změn k verzi 7.2.0 rel. 7200, kde bylo zavedeno zrychlené účtování pomocí mezerníku.
 9. Z důvodu vyššího zabezpečení byla upravena registrace tržby v EET tak, aby se podpisový certifikát neukládal dočasně jako soubor na disk.
 10. Byla zapnuta podpora ZIP64 při vytváření komprimovaných souborů se zálohami databáze tak, aby bylo možné v ZIP formátu pracovat i se zálohami databází většími než 4GB.
 11. Byl ošetřen chybový stav zálohování v tom smyslu, aby v pracovní složce Windows nezůstávaly dočasné pracovní soubory.
 12. Byl doplněn dopočet chybějících DPH čerpání z klientských účtů před zobrazením všech sestav, které tato čerpání zobrazují.
 13. Byla vylepšena registrace DPH v EET při opětovném otevření účtu přímého prodeje.
 14. Ve formuláři pro úpravu prodejních cen byla zapnuta možnost vložit základní cenu ze schránky Windows.
 15. Ve formuláři pro zadávání prodejních položek byla doplněna kontrola na duplicitu čárového kódu zadávaného ručně (ne přes čtečku čárového kódu).
 16. Byla opravena chyba, kdy nebylo nabídnuto čerpání bonusových bodů u položek účtovaných k přímému prodeji na klientský účet v případě, že profil čerpání položek k přímému prodeji se liší od profilu klientského účtu a profil klientského účtu neměl nastaveno „bonusové body aplikovat i na depozitní pohyby klienského účtu“.
 17. Byla opravena chyba, kdy se v přihlašovacím dialogu neaktivoval předvolený jazyk uživatele po vyplnění uživatelského jména.
 18. Byla opravena chyba, kdy se při změně způsobu úhrady složeného depozita (ve formuláři Přijaté úhrady a depozita) nenabízely způsoby úhrady, které mají nastaveno „úhrada je určena k složení depozita“.
 19. Byla opravena chyba, kdy se při změně způsobu úhrady částečné úhrady na klientském účtu (ve formuláři Přijaté úhrady a depozita) někdy nenabízely způsoby úhrady, které mají nastaveno „Úhrada spadá do Elektronické evidence tržeb (CZ)“.
 20. Byla opravena chyba, kdy se nevypočetla celková cena za budoucí rezervace v případě, že u některé rezervační události nebyla nastavena prodejní položka.
 21. Byla opravena chyba, kdy se v „Bilančních sestavách klientských předplatných“ zobrazovala jen předplatná založená v daném centru a ne předplatná ze všech center.
 22. Byla opravena chyba, kdy po změně identity již jednou použitého elektronického klíče na identitu náhradního klíče tento nefungoval jako náhradní klíč správně.
 23. Byla opravena chyba, kdy bylo možné při prodeji pomocí čárového kódu prodat i položku, která není viditelná pro prodej.

7.3.0, rel. 7300 – 9.10.2017

 1. V souladu se změnou zákona o DPH v ČR byla do R2S implementována možnost počítat DPH z čerpaných depozit jinak než doposud.
  Zákon č.170/2017 Sb. s platností od 1. 7. 2017 upravuje §20a čl.2 a 3:
  (2) Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. 
  (3) Dodání zboží nebo poskytnutí služby je pro účely tohoto zákona známo dostatečně určitě, jsou-li známy alespoň tyto údaje:
  a) zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,
  b) sazba daně v případě zdanitelného plnění a
  c) místo plnění.

  Od 1. 7. 2017 je tedy možné v ČR u depozit, u kterých neumíme přesně určit co a kde bude čerpáno, přejít na danění čerpání a složená depozita z hlediska DPH nedanit. Aby bylo možné změnit způsob výpočtu DPH (např. byla daněna depozita, čerpání bez DPH), je nyní možné u složených depozit nastavit v příslušných profilech účtů sazbu „0% – DPH čerpání neurčitá“. Tím aktivujete pro pohyby na depozitních účtech dynamický chronologický výpočet DPH pro čerpání. R2S automaticky vypočte, z kterého depozita (nebo depozit) bude účtovanou položkou čerpat a podle toho vypočte  DPH pro účtovanou položku.
  Je možné, že je účtovaná položka čerpána ze dvou depozit (jednoho zdaněného, druhého již ne), pak bude správně vypočtena DPH pro účtovanou položku pro každou část čerpání.
  Pro přechod na novou metodu si každý provozovatel musí určit tzv. mezní datum (nejdříve 1. 7. 2017), od kterého chce přejít na nový způsob výpočtu DPH, nastavit sazby DPH depozit v profilech účtů (i u aktuálně odstraněných profilů účtů!), jak bylo popsáno výše, a provést přepočet čerpání depozit v nabídce R2S – Servisní operace – Přepočet DPH čerpání depozit po mezním datu. Mezní datum se již později nedá jednoduše změnit! Operace přepočtu se spustí na pozadí a může trvat relativně dlouhou dobu, neboť je nutné každé čerpání v zadaném období po mezním datu chronologicky spárovat s příslušným depozitem (depozity). Pokud není přepočet spuštěn manuálně, je pro příslušné položky proveden automaticky před zobrazením dotčené sestavy.
  I tak ale doporučujeme bezprostředně před zobrazením sestav DPH provést přepočet DPH čerpání depozit za vybrané období, zejména došlo-li ke změně nastavení DPH z čerpaných depozit v profilech účtů!
 2. DPH nastavení zůstatku klientského účtu se nyní odvozuje od sazby DPH předchozího složeného depozita. DPH nastavení zůstatku může totiž nyní již být důležité pro stanovení DPH čerpání z depozita – viz předchozí bod 1.
 3. Do Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní byla přidána volba „nezobrazovat obrázky prodejních položek. Je užitečná při vzdáleném připojení, kdy vykreslování obrázků zbytečně zpomaluje práci s R2S.
 4. V okně s náhledem sestavy lze nyní použít následující klávesové zkratky:
  • Ctrl+P – pro tisk sestavy
  • Ctrl+E – pro export sestavy
  • Ctrl+F – pro vyhledávání v sestavě
  • Ctrl+Q – pro přiblížení zobrazení celé stránky
  • Ctrl+W – pro přiblížení zobrazení na celou šířku stránky
  • Ctrl+plus (klávesa Plus) – pro zvětšení zobrazení o 10%
  • Ctrl+minus (klávesa Mínus) – pro zmenšení zobrazení o 10%
 5. Byla doplněna finanční sestava „Tržby po obsluhách“.
 6. V přehledovkových sestavách byly do sekce „Přijaté úhrady“ začleněny i částečné úhrady (zálohy) na účty.
 7. V sestavě směn „Pokladní přehledovka na stvrzenkovou tiskárnu“ byla doplněna sumarizace úhrad spadajících do pokladny.
 8. Byla upravena struktura databáze pro podporu skládání depozita přes platební bránu GoPay v programu R2SWeb.
 9. Byly provedeny interní změny v připojování na databázi v programu R2SSwitcher.
 10. Po smazání žurnálu se nyní provádí automaticky i komprimace tabulky žurnálu.
 11. Byl ošetřen stav, kdy při vyúčtování účtu není k dispozici žádný způsob úhrady. To může nastat při filtraci způsobů úhrad dle pokladny či zda způsob úhrady umožňuje záporná vyúčtování.
 12. Byla opravena chyba celkového součtu v sestavě „Elektronická evidence tržeb“.
 13. V sestavě směn „Pokladní přehledovka na stvrzenkovou tiskárnu“ byla opravena chyba, kdy se do seznamu úhrad nezahrnovaly úhrady určené ke složení depozita“.

7.2.5, rel. 7205 – 14.7.2017

 1. Nastavení – Možnosti – Rezervace byla přidána volba „při rezervaci upozorňovat na nedostatečný zůstatek.
 2. Do rezervací bylo doplněno upozornění na nedostatečný zůstatek depozita v případě rezervace, při aktivní volbě z předchozího bodu.
 3. Byl optimalizován R2SSync. Synchronizace fotek klientských účtů a webových rezervací byla oddělena od synchronizací adresáře. Nyní se synchronizují jen fotografie, které byly skutečně změněny bez ohledu na provedené změny v detailu adresy.
 4. Do Nastavení – Možnosti – uživatelské rozhraní byla doplněna volba „pípnout při načtení elektronického klíče.
 5. V Nastavení – Možnosti byla přejmenována záložka „Tisk stvrzenek“ prostě na „Tisk“.
 6. Do Nastavení – Možnosti – uživatelské rozhraní byla doplněna volba „automatický tisk objednávek po [s]:. Automaticky se vytisknou ty objednávky, které obsahují nevytištěné položky objednávek naúčtované během posledních deseti minut.
 7. Do převodu položky účtu na vrub klientského účtu byla
 8. Do Nastavení – Možnosti, tisk byla doplněna volba „netisknout DPH složených depozit. Tato volba reaguje na poslední legislativní úpravy DPH v ČR, kdy není známo dostatečně určitě plnění DPH – viz zákon č. 170/2017 Sb.
  Upozorňujeme přitom však na nutnost správného nastavení DPH pro depozita v nastavení jednotlivých profilů účtů!
 9. Byla opravena chyba předběžného výpočtu ceny v účtovacím dialogu rezervace v případě, že se neúčtuje jen jednotkové množství.
 10. Byla opravena chyba obsluhy čtečky čárového kódu nabídky automaticky účtovaných položek při aktivaci účtu.
 11. Byla opravena chyba změny způsobu přijaté úhrady v případě, že je aktivní EET, předchozí způsob úhrady spadal do EET, nový způsob úhrady nespadá do EET a účet neobsahoval položky, spadající do EET.

7.2.4, rel. 7204 – 22.6.2017

 1. Do Nastavení – Klientská předplatná byla doplněna zaškrtávací volba „vynucený počet klíčů k účtu“ s možností nastavit minimální počet elektronických klíčů u klientského účtu v okamžiku naúčtování předplatného.
 2. Při prodeji klientského předplatného, které má nastaveno větší vynucený počet elektronických klíčů než je počet aktuálně přiřazených klíčů u cílového klientského účtu, se zobrazí upozornění a následně dialog pro načtení a přiřazení nutného počtu elektronických klíčů.
 3. Byl přepracován způsob zadávání upozornění ke klientskému účtu a to tak, že nyní vypadá jako zadání klasické poznámky k účtu. Je tedy možno k upozornění přiložit i snímek.
 4. Byl upraveni formulář s upozorněním ke klientskému účtu a to tak, že nyní zobrazuje i snímky pořízené k poznámkám.
 5. Do Nastavení – Možnosti byla přidána volba „uzavřít klíče v přístupovém systému při vyúčtování účtu. Volba je vidět jen v případě aktivovaného přístupového modulu.
 6. Byla doplněna obsluha čtečky čárového kódu do nabídky automaticky účtovaných položek při aktivaci účtu.

7.2.3, rel. 7203 – 5.6.2017

 1. V Nastavení – Prodejní položky byla zpět vrácena volba „účtovat pouze jednu jednotku“ na volbu „účtovat pouze cenu za jednu jednotku, kterážto se prakticky jeví smysluplnější. Změna názvu volby odráží i změnu chování při prodeji takové položky.
 2. Byla upřesněna hromadná registrace čerpání z depozita v EET z hlediska DPH.
 3. Byla opravena chyba deregistrace částečné úhrady platební kartou v EET po opětovném otevření účtu a stornu částečné úhrady.
 4. Byla opravena chyba ukládání hodnoty Nastavení – Tisk stvrzenek – netisknout DPH.

7.2.2, rel. 7202 – 23.5.2017

 1. Byla upravena sestava „Elektronická evidence tržeb“. Nyní se na konci sestavy zobrazuje rekapitulace evidovaných tržeb dle způsobu úhrady.
 2. Byla opravena chyba vykreslení obrázku řízeného objektu na indikátorech informačního panelu.
 3. Byla opravena chyba zbytkového dobití klientského předplatného.

7.2.1, rel. 7201 – 13.4.2017

 1. Byla opravena chyba „k uvolněnému objektu nelze přistupovat“, která se za určitých okolností objevovala při ověření prodeje položky poukazem.
 2. Byla opravena výjimka při nastavení zůstatku klientského účtu v případě, že byl zůstatek účtu záporný.