Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Po delší covidové odmlce jsme vydali novou verzi R2S. Opět přináší velkou nálož novinek, na kterých jsme usilovně pracovali v této nelehké době. Popis všech změn od publikace poslední verze následuje…

10.0.0, rel. 10000 – 4. 8. 2021

 1. Byla doplněno ověřování prodejů kartami MultiSport. U Prodejních položek je nyní možno nastavit, že jejich prodej má být ověřen kartou MultiSport. R2S pak přes webové rozhraní MultiSport ověří kartu a zapíše návštěvu podle nastavené služby. Není tedy nutno používat manuálně webové rozhraní MultiSportu pro ověřování a registraci návštěv. (100000601)
 2. Do Nastavení – Možnosti byla doplněna karta MultiSport pro nastavení komunikace s webovým rozhraním MultiSportu(100000601)
 3. V návaznosti na implementaci MultiSportu bylo upraveno Nastavení – Prodejní položky, kde je nyní možno zaškrtnout volbu „prodej položky ověřit kartou MultiSport“ a následně vybrat službu MultiSportu, která se má registrovat(100000601)
 4. Karty MultiSport je nyní možné používat jako elektronické klíče ke klientským účtům(100000703)
 5. Do Nastavení – Práva skupin uživatelů bylo přidáno nové právo „povolit tlačítko Návštěva ověřena jinak“ umožňující naúčtovat položku ověřovanou přes MultiSport i bez ověření kartou. V tom případě však nebude návštěva registrována v MultiSportu z R2S! (100000601)
 6. V panelu se seznamem klientských účtů byl doplněn filtr „S kartou MultiSport(100000704)
 7. Přihlášení do programu R2S je nyní jako první uživatelská interakce s aplikací po jejím spuštění, a to ještě před případným dotazem na směnu.
 8. Byla doplněna komunikace s platebním terminálem. Aktuálně jsou podporovány platební terminály komunikující protokolem GPE (Global Payments Europe, KB SmartPay-GPE, ČS).
  Implementace je buď přes externí aplikaci s originálnímu GPE knihovnami (volba „GPE“), nebo interní implementace (volba „GPEnternal“).
 9. V návaznosti na předchozí bod byla v Nastavení – Možnosti přidána záložka „Platební terminál. Zde se nastavují parametry komunikace s platebním terminálem.
 10. Nastavení – Způsoby úhrad byla přidána volba „úhradu odbavovat platebním terminálem.
  Poznámka: Volba je přístupná jen v případě, že je aktivní nadřazená volba „úhradu považovat za úhradu bankovní platební kartou“.
 11. Do Nastavení – Možnosti, záložka Obecné byl doplněn typ směn „na pokladnu“ nebo „na obsluhu (pokladní). První možnost je dosavadní způsob práce se směnami (každá z pokladem má svou směnu), druhý způsob typu směn je ten, že si obsluha nese směnu s sebou mezi pokladnami tam, kde se přihlašuje do programu R2S. (100000101)
 12. Do Nastavení – Uživatelé byla přidána nová volba „pokladní, která zrychluje přebírání směn na pokladně při přihlášení uživatele v případě, že je typ směn nastaven na „na obsluhu (pokladní)“. (100000101)
 13. Nastavení – Profily účtů – Obecné bylo přepracováno nastavení automaticky účtované položky a položky vázané při vyúčtování. Nyní je možné definovat víc automaticky účtovaných položek a ke každé z nich pak položku vázanou při vyúčtování(100001202)
 14. Nastavení – Profily účtů – Pokročilé byla přidána volba „zakázat vstup do zón. Toto nastavení profilu účtu umožňuje vyjmout z přístupů ty zóny, kam nemá mít uživatel přístup – typicky do šaten druhého pohlaví. (100001203)
 15. Nastavení – Profily účtů – Pokročilé byla přidána volba „čerpání nastavuje platnost účtu. Nyní je možné nastavit jinou platnost účtu od složení depozita a od posledního čerpání. (100000605)
 16. Byl přepracován algoritmus výpočtu platnosti účtu. Nyní se platnost účtu počítá dynamicky podle pravidel definovaných v profilu účtu. (100000605)
 17. Do Nastavení – Práva skupin uživatelů bylo přidáno nové právo „povolit založení či převzetí směny jiného uživatele(100000201)
 18. Do Nastavení – Klientská předplatná byla doplněna volba „provázat předplatné s el. klíčem identity“ s podvolbou „klíč povinný. Elektronický klíč je pak možné (povinné) načíst v okamžiku prodeje takového předplatného. Klíč slouží k rychlému odbavení při prodeji položek předplatného. Tímto klíčem není obecně možné potvrzovat operace s klientským účtem. (100000501)
 19. Do Nastavení – Možnosti, záložka Uživatelské rozhraní 2 byla přidána volba „automatický prodej předplatného na nový klientský účet po načtení klíče s identitou předplatného“ s další volbou „profil automaticky zakládaných účtů. Toto nastavení souvisí s urychlením odbavení elektronických klíčů vázaných identitou na předplatné. (100000503)
 20. Do Nastavení – Způsoby úhrad byla doplněna volba „celkovou částku nezaokrouhlovat. Pokud bude vyúčtován účet tímto způsobem úhrady, nebude se celková částka k úhradě zaokrouhlovat podle nastavení v R2S. (100000502)
 21. Do Nastavení – Možnosti – Obecné 2 byly doplněny volby přístupového systému:
  – „přístupová obsazenost počítaná anonymně – odchod bez klíče“
  – „omezit obsazenost v zónách“ s nastavením „upozornění při obsazenosti/kapacita“(100000403)
 22. Do Nastavení – Prodejní položky byla přidána volba „tisknout prodejku. Na prodejce, která se tiskne ihned po naúčtování položky, je název položky, čas naúčtování, číslo účtu a případně i popisky elektronických klíčů účtu.
  Poznámka: nastavení tisku prodejky se bere z nastavení tisku stvrzenek(100000601)
 23. Do Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní 3 byla přidána volba „skrývat účty přímého prodeje s elektronickým klíčem(100000701)
 24. V prodejním panelu bylo doplněno tlačítko pro zobrazení/skrytí neaktivních účtů přímého prodeje s elektronickým klíčem. Kromě tohoto tlačítka lze zobrazení přepínat též v prodejním panelu klávesovou zkratkou Ctrl+F9(100000705)
 25. V prodejním panelu bylo doplněno tlačítko pro storno účtu přímého prodeje(100000603)
 26. Byla změněna terminologie klientských účtů a webových registrací – místo výrazu „odstranit“ účet je nyní používáno „zrušit“ účet. (100000604)
 27. V prodejním panelu bylo doplněno tlačítko pro zrušení klientského účtu. Při rušení účtu (i pomocí tlačítka Zrušit v panelech klientských účtů a webových registrací) je nabídnuto zúčtování účtu, je-li zůstatek na účtu nenulový. (100000604)
 28. V dialozích pro vyúčtování byla doplněna možnost převést položky účtu (účtů) na klientský účet a ten pak vyúčtovat podle pravidel tohoto účtu.
  Poznámka: v dialogu pro hromadné vyúčtování účtu bylo doplněno tlačítko Přidávání/Převod, kterým se přepíná mezi režimy obsluhy čtečky elektronických klíčů.
  V režimu Přidávání se po načtení klíče přidá příslušný účet do vyúčtování, v režimu Převod se program zeptá, zda chcete převést všechny položky všech účtů na příslušný účet.
   (100000602)
 29. Do Nastavení – Tisk byla doplněna druhá objednávková tiskárna. Nyní jsou objednávkové tiskárny číslovány jako 1 a 2. (100000607)
 30. Nastavení – Prodejní položky byla doplněna volba „tisknout na objednávkách“ o možnost zadání čísla objednávkové tiskárny – viz předchozí bod. (100000607)
 31. Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní 3 byla doplněna volba „tisknout připomínkový lístek objednávky. Lístek slouží k předání klientovi pro pozdější vyvolání podle čísla objednávky. (100000607)
 32. Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní 3 byla doplněna volba „zadávat poznámky na objednávky. Dříve se zadání poznámek na objednávky zobrazovalo nepodmíněně. (100000607)
 33. Bylo přepracováno barevné schéma aplikace R2S. Nyní je modernější a více se přibližuje produktovému barevnému schématu.
 34. V panelu Klientské účty byl doplněn filtr „automaticky založené, který perzistentně filtruje automaticky založené klientské účty. (100000504)
 35. Byly zvýrazněny často používané nebo důležité položky nabídek(100000601)
 36. Byla vylepšena obsluha čteček o detekci odpojení zařízení. Pokud se čtečka znovu zapojí, je do 20 vteřin v R2S opětovně k dispozici a není potřeba restartovat R2S(100001001)
 37. V dialogu směn byl skryt aktuální stav pokladny v případě, že není přihlášena žádná směna ani uživatel. Bylo zde doplněno tlačítko pro dočasné přihlášení pro zobrazení aktuálního stavu pokladny. Aby se údaj zobrazil, musí mít dočasně přihlášený uživatel právo na jeho zobrazení. (100001103)
 38. Při zakládání klientského účtu se nyní automaticky vybere profil účtu, je-li jen jeden možný(100001104)
 39. Bylo doplněno uzamykání účtu pro vyúčtování. Pokud je zobrazen dialog pro vyúčtování účtu, není nyní možné na ostatních pokladnách otevřít vyúčtování. (100001107)
 40. Do nabídky R2S – Servisní operace byla doplněna volba „Odemknutí účtů uzamknutých pro vyúčtování. To v souvislosti s předchozím bodem, aby bylo v nouzi možno odemknout účty pro vyúčtování.(100001107)
 41. Byl přepracován detail poznámky u klientskému účtu tak, že nyní umožňuje zobrazení poznámky i v případě, že poznámka spadá do období uzamknutých dat. V tom případě se poznámka zobrazí jen pro čtení. (100001201)
 42. V dialogu Nastavení – Fixní klíče byla doplněna kontrola na správné zadání přístupových zón.
 43. Při automatickém účtování položek typu solárium nebo kurt se nyní správně zobrazí dialog pro objednávku řízeného objektu(100000302)
 44. V rezervacích je nyní možno se rychle přepínat mezi zobrazením den/týden/měsíc klikem na legendu času, přičemž se zohledňuje i pozice kliku a podle toho se mění aktuální datum rezervací. (100000402)
 45. V nastavení programu R2SSwitcher byla doplněna volba „perioda řízení“, která umožňuje nastavit periodu komunikace s řídicími jednotkami. (100001106)
 46. V prodejním panelu bylo změněno zobrazení celkové částky k úhradě vybraného účtu. Nyní je uprostřed nad položkami účtu a je podstatně větší. (100000606)
 47. Při převodu naúčtované položky, u které byla při prodeji upravena prodejní cena, se nyní cena nepřepočítává a zůstává fixní(100000706)
 48. Bylo umožněno vracení financí pomocí platebního terminálu. Pokud je úhrada obsluhována platebním terminálem, je nyní možno vracet peníze tímto způsobem. Podmínkou je nastavení příslušného způsobu úhrady „umožnit záporné úhrady„. (100000707)
 49. Byl přepracován mechanizmus načtení volného elektronického klíče. Nyní je na výběr podle nastavení více možností. (100000703)
 50. Ve formulářích, kde se zadává pořadové číslo položky byl změněn ovládací prvek pro zadání pořadí z textového pole na numerické pole. Navíc je možné zadat nově necelé pořadové číslo. (100000401)
 51. Byla opravena výjimka po prvním spuštění R2S, kdy není definován aktivní prodejní sklad. (100000701)
 52. Byla opravena chyba obnovy nastavení pokladny ze zálohy databáze pro novější verze PostgreSQL. (100000702)
 53. Byla opravena chyba nastavení identity elektronických klíčů na jinou hodnotu, než je výchozí -1. (100001102)
 54. Byla opravena chyba, kdy v dialogu Nastavení – Uživatelé nefungovala klávesa F11 pro manuální zadání čísla elektronického klíče (resp. čárového kódu). (100001102)
 55. Byla opravena chyba odstraňování odeslaných e-mailů v důsledku které nefungovalo mazaní odstraněných e-mailů po nastavené době. (100001105)
 56. Byla opravena chyba automatického zakládání účtů přímých prodejů (volba „elektronickým klíčem automaticky založit účet přímého prodeje„) i s klíči, které neměly identitu pro účet přímého prodeje. (100000405)
 57. Byla opravena výjimka ve funkci sellitem při prodeji předplatného s časovým omezením. (100000406)

9.9.1, rel. 9901 – 15. 9. 2021

 1. Byla opravena chyba vytváření rezervací v budoucnosti v denní době před aktuálním denní dobou pro uživatele, kteří mají zakázané vytváření rezervací v minulosti. (99000901)

9.9.0, rel. 9900 – 31. 5. 2021

 1. Do tisku vstupenek byla doplněna možnost tisknout i počet vstupů, pro kolik vstupů daná vstupenka platí(99010501)
 2. Do sestav prodejů byly doplněny součty prodaných jednotek(99000503)
 3. Byla opravena neošetřená výjimka při zadávání záporného depozita ve formuláři skládání depozita. (99000502)
 4. Byla opravena chyba vytváření nové rezervace pro uživatele s omezenými právy zápisu rezervace do minulosti. (99000601)

9.8.1, rel. 9801 – 14. 4. 2021

 1. Bylo změněno chování klávesové zkratky F6. Pokud je aktivní nějaký panel rezervací, snaží se po stisku F6 program nalistovat v aktuálním panelu rezervací aktuální datum. Pokud již je aktuální datum zobrazeno, otevře se nový panel všech rezervací, není-li doposud zobrazen. (98010403)
 2. Byla změněna maximální délka elektronického klíče obsluhy na 64 znaků. (98010404)
 3. Byla změněna maximální délka čárového kódu u prodejních položek na 64 znaků. (98010404)
 4. Po volbě z nabídky Zobrazit – Rezervace a volbě nějaké konkrétní skupiny rezervačních atrakcí se R2S snaží nejprve aktivovat panel s těmito rezervacemi, je-li již otevřen. Není-li otevřen, otevře se. (98010403)
 5. Byla opravena chyba zápisu vícenásobného okamžitého vstupu do přístupové zóny. (98010401)
 6. Bylo opraveno vykreslování otevírací doby v rezervačním formuláři v měsíčním a denním zobrazení. (98010402)

9.8.0, rel. 9800 – 22. 3. 2021

 1. V rezervacích byl doplněno týdenní a měsíční zobrazení rezervačních událostíPohled den/týden/měsíc se přepíná v legendě data vlevo nahoře novým tlačítkem pod tlačítkem transpozice zobrazení. Zobrazení den/týden/měsíc je perzistentní (pamatuje si stav) pro každou skupinu rezervačních atrakcí zvlášť. Lze tedy jednu skupinu rezervačních atrakcí zobrazovat v režimu den a jinou skupinu v režimu týden či měsíc(98000201)
 2. Při vytváření nové rezervace je nyní možné zadat jiné koncové datum rezervace. Tímto způsobem je možné vytvářet rezervace na více dní(98000201)
 3. Orientace zobrazení rezervací (vodorovně/svisle) se nyní ukládá pro každou skupinu rezervačních atrakcí zvlášť(98000201)
 4. V nastavení programu R2SSwitcher byla doplněna volba „nulovat jednotku před zahájením cyklu“. (98000301)
 5. Byla opravena chyba kontroly struktury databáze v kroku 40 pro jiné, než české prostředí. (100000302)

9.7.0, rel. 9700 – 21. 12. 2020

 1. Do Nastavení – Profily klientských účtů byla doplněna volba „číslo klientského účtu primárně podle čísla klíče. Je-li volba aktivní, jsou nově zakládané klientské účty pomocí elektronického klíče číslovány přednostně číslem klíče a nikoliv podle masky čísla účtu z profilu účtu. (97001201)
 2. Do Nastavení – Možnosti – Obecné 2 byla doplněna volba „automaticky zamykat data ke dni v následujícím měsíci. Data daného měsíce budou uzamknuta při spuštění programu R2S po nastaveném dni v následujícím měsíci. (97001202)
 3. Do Nastavení – Možnosti – Obecné 2 byla doplněna volba „počet dní uchování záznamů v přístupovém systému(97001205)
 4. Do stavové řádky hlavního formuláře bylo přidáno zobrazení data, ke kterému jsou data R2S uzamknuta(97001203)
 5. Bylo opraveno chybné upozornění na překryv doplňkové ceny, které se zobrazovalo za určitých okolností při přidávání doplňkové ceny. (97001204)

9.6.1, rel. 9601 – 27. 11. 2020

 1. V nastavení programu R2SSwitcher byla doplněna volba „perioda řízení“, která umožňuje nastavit periodu komunikace s řídicími jednotkami. (100001106)
 2. Byla opravena chyba odstraňování odeslaných e-mailů v důsledku které nefungovalo mazaní odstraněných e-mailů po nastavené době. (100001105)

9.6.0, rel. 9600 – 10. 11. 2020

 1. Bylo doplněno Nastavení – R2SWeb – Webcasty. Nastavení slouží pro definici webových vysílání provázaných na rezervační události. Slouží k online vysílání k rezervacím přes R2SWeb. (96001001)
 2. Do Nastavení – Rezervační atrakce byla doplněna možnost nastavit výchozí webcast pro atrakci. (96001101)
 3. Do profilů účtů byly doplněny „doplňkové bonusy“. Doplňkové bonusy mají vyšší prioritu než základní bonus, protože jsou časově omezené. Zadávají ve formuláři profilu účtu v extra záložce. Vzájemně se z důvodu jednoznačnosti nesmějí překrývat. Doplňkové bonusy je možné zadat jen pro profily klientských účtů a nikoliv pro profily účtů pro přímý prodej. (96001005)
 4. Byla doplněna nová sestava Sestavy – Prodeje – Prodeje podle poznámek prodejů(96001004)
 5. Byla opravena chyba kopírování rezervačních událostí – nekopírovaly se rubriky instruktorzaskakující instruktor a odměna instruktora(96001002)
 6. Bylo opraveno vkládání poznámky při prodeji, kdy po stisku tlačítka Storno nebyl přerušen prodej položky, ale pokračovalo se v prodeji položky bez poznámky. (96001003)

9.5.0, rel. 9500 – 13. 10. 2020

 1. Byl doplněn modul Tisk štítkůŠtítky slouží k označení prodejního sortimentu „cenovkami“. (95000701)
  Je možno nastavovat různé formáty a rozložení štítků včetně jejich obsahu. 
  Na štítku může být název prodejní položkyčárové kódykód/PLUcena s DPHcena s DPH na celé korunycena s DPH včetně prodejní jednotkycena bez DPHjednotkasazba DPHpoznámka k prodejní položcevolně definovaný text či obrázekDefinice štítků naleznete v Nastavení – Štítky.
  U každé položky štítku je možné nastavovat mnoho parametrů a definovat pořadí vykreslování položek na štítku.
  Textové položky štítku mohou být vytištěny ve formě čárového kódu ve formátu EAN13Code39 či QR.
  Při tisku je možné definovat i tiskovou pozici prvního štítku na stránce – pro rozložení štítků ve více sloupcích a řádcích
  . Tisk štítků naleznete v nabídce Sklad – Tisk štítků(95000701)
 2. Bylo doplněno právo na nastavení štítků(95000701)
 3. Bylo doplněno právo na tisk štítků(95000701)
 4. Do Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní 3 byla přidána volba „v prodejním panelu filtrovat podle celého názvu prodejní položky(95000705)
 5. Bylo doplněno automatické zakládání účtu přímého prodeje při prodeji solárií a kurtů. (100000602)
  Pozn. Účet se zakládá jen v případě, že je nastaveno „u účtů přímého prodeje přeskočit zadání čísla účtu a výběr profilu„.
 6. Při zadávání nové doplňkové ceny, která je omezena datem platnosti dnes či dále, se nyní automaticky doplní i datum platnosti od jako dnešní datum. To má eliminovat zbytečná upozornění na překryv s cenami platnými v minulosti. (95000703)
 7. Bylo sjednoceno potvrzování při odstraňování rezervací a rezervačních událostí. nyní je možné odstranit rezervační událost včetně rezervací najednou. (95000706)
 8. Byl doplněn sloupec „atrakce – vypsaná událost“ do sestavy „Odstraněné rezervace po dnech(95000707)
 9. Bylo upraveno hromadné odesílání emailů z rezervací tak, že nyní je vznesen potvrzovací dotaz jen pro první ze skupiny odesílaných mailů, následné se již generují automaticky(95001004)
 10. V rezervacích bylo upraveno zobrazování instruktorů při vytváření nových rezervačních událostí tak, aby se nezobrazovali vyřazení instruktoři. Stejně tak bylo upraveno zobrazování odměn instruktorů. (95001001)
 11. Byla opravena chyba v sestavě „Pokladní přehledovka směny A (na stvrzenkovou tiskárnu)“, kde se chybně (dvojmo) zobrazoval souhrn za kategorii, který měla stejně pojmenovanou odstraněnou kategorii. (100000603)
 12. Byla opravena výjimka při zakládání prvního nového profilu účtu. (100000602)
 13. Byla opravena výjimka při zakládání následné prodejní kategorie při prvním spuštění aplikace. (95000702)
 14. Byla opravena chyba zápisu elektronických klíčů do přístupového systému z verze 9400. (95000704)
 15. Byla opravena chyba tisku sestavy směn – Pokladní přehledovka směny A i B (na stvrzenkovou tiskárnu) při tisku přímo na port. (95000901)
 16. Byla opravena chyba sestav prodejů, kdy do prodejů chybně vstupovaly stornované položky nevyúčtovaných účtů. (95001002)
 17. Byla opravena chyba formuláře pro zadání částečné úhrady či depozita. Po opuštění pole nebylo možné opětovně upravit výši skládané částky. (9500103)

9.4.0, rel. 9400 – 1. 6. 2020

 1. Byla doplněna možnost tisknout na vstupenkách QR kódy.
 2. Byl kompletně přepracován tisk vstupenek (lístků)Nyní má vlastní rozsáhlé nastavení – Nastavení – Možnosti – Tisk vstupenek(94000202)
 3. Do Nastavení – Prodejní položky – Obecné byla doplněna volba „položku rozepsat v přístupovém systému. Volba umožňuje při hromadném prodeji rozepsat položku v přístupovém systému například pro vydání příslušného počtu vstupenek. Rozepisuje se jen v případě, že se generují automaticky přístupové kódy, tedy nikoliv v případě, že má účet jiné přístupové klíče. Volba je viditelná jen v případě aktivace přístupového modulu. (94000203)
 4. Byla implementována podpora pokladních zásuvek otevíraných přes službu Microsoft PointOfService. Do instalátoru byla přidána tato služba, ve výchozím stavu se ale automaticky neinstaluje. Je možné ji instalovat ručně ze složky \install. (940000205)
 5. Do Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní 2 byla přidána volba „u účtů přímého prodeje přeskočit zadání čísla účtu a výběr profilu. Je-li volba aktivní a v nastavení profilů účtu jen jeden profil účtu pro přímý prodej, nebo je nastaven profil pro rychlý přímý prodej, neptá se program R2S na zadání čísla účtu a výběr profilu a automaticky založí účet pro přímý prodej.
  V případě, že není v R2S aktivní žádný účet – ani pro přímý prodej, ani klientský – je při prodeji položky automaticky založen nový účet pro přímý prodej.
  Poznámka: pokud je i přesto potřeba zadat číslo účtu manuálně, případně vybrat jiný profil pro přímý prodej, stačí při klepnutí na tlačítko pro založení nového účtu přímého prodeje držet na klávesnici klávesu Ctrl nebo klávesu Shift. (94000301)
 6. Nastavení – Skupiny rezervačních atrakcí byla přidána rubrika „poznámka R2SWeb, pomocí níž je možné definovat poznámku zobrazující se ve webové aplikaci R2SWeb. Poznámku je možno editovat jako HTML kód.
  Poznámka: rubrika se zobrazí jen v případě, že v Možnostech – Nastavení – Uživatelské rozhraní 2 je aktivní volba „R2SWeb(94000306)
 7. Do výpisu z klientského účtu byl doplněn i výpis platných předplatných s daty platnosti a případným zůstatkem(94000302)
 8. V prodejním panelu se při zapnuté podpoře dotykového displeje nyní již nezobrazují nápovědní bubliny u prodejních položek v dlaždicovém zobrazení(94000204)
 9. V prodejním panelu bylo upraveno chování při přepnutí filtru účtů (tato pokladna/všechny pokladny) a to tak, že se vždy, pokud je to možné, aktivuje po přepnutí filtru opět účet, který byl aktivní před přepnutím filtru(94000304)
 10. Bylo upraveno chování při prodeji klientského předplatného s omezeným počtem jednotek k čerpání z hlediska data ‚platnosti od‘. Pokud má klient nějaké předchozí předplatné stejného typu, nastaví se ‚platnost od‘ v návaznosti na předchozí předplatné v případě, že předchozí předplatné není zatím dočerpáno. Tak se prodej choval i doposud. Nyní ale je změna v případě, že se převádí zbytek předchozího předplatného na nové předplatné. V tomto případě se nově nastaví datum ‚platnosti od‘ na dnešní datum/datum ‚platnosti od‘ předchozího předplatného podle toho, co nastává později(94000305)
 11. Do nabídky R2S – Servisní operace byla přidána volba „Obnova (kopie) nastavení z jiné pokladny. Umožňuje zkopírovat nastavení jiné pokladny na pokladnu, kde se operace spustí.
  Poznámka:    Pozor, přepíše se i číslo a název pokladny. Proto, pokud chcete zachovat číslo a název pokladny, musíte po restartu R2S tato nastavení manuálně vrátit zpět(94000307)
 12. Do Nastavení – Možnosti – Tisk byla doplněna volba „tisknout placeno/vráceno. Zajistí, aby na pokladní stvrzence byly vytisknuty též údaje o tom, jak velkou hotovost zákazník předložil a kolik mu bylo vráceno.
  Poznámka: při hromadném vyúčtování a tisku jednotlivých stvrzenek se tyto údaje netisknou(94000308)
 13. V prodejním panelu bylo významně zrychleno vykreslování v dlaždicovém zobrazení, zejména při filtrování prodejních položek(94000309)
 14. Do hlavní nabídky bylo přidáno zobrazení aktuálního prodejního skladu na pokladně v případě, že je konfigurováno více skladů. Uživatelé, kteří mají nastaveno právo „povolit rychlou změnu prodejního skladu„, mohou přes tuto nabídku rychle měnit prodejní sklad. (94000501)
  Upozornění: Nastavení posledního aktuálního prodejního skladu zůstává platné i po odhlášení oprávněného uživatele!
 15. Bylo přidáno právo „povolit rychlou změnu prodejního skladu“ – viz předchozí bod(94000501)
 16. Do Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní 3 byla doplněna volba „povolit rychlou změnu prodejního skladu, která se váže na danou pokladnu. (94000601)
 17. Do Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní 3 byla doplněna volba „po dochlazení solária přehrát zvuk. Je-li volba aktivní, lze nalistovat zvukový soubor wav, který se má přehrát v okamžiku, kdy se ukončí chlazení solária. Zvukem lze upozornit obsluhu na nutnost vyčištění solária. (94000602)
  Pozn.: v případě, že již bylo solárium v době chlazení vyčištěno, zvuk se nepřehraje.
 18. Byla přidána sestava Finance – Tržby po měsících pro rychlý přehled vývoje měsíčních tržeb. V sestavě jsou rozlišeny i jednotlivé způsoby úhrad. (94000310)
 19. V prodejním panelu byl ošetřen kolizní stav při načítání obrázků prodejních položek na pozadí při rychlé vícenásobné změně prodejní kategorie. Nenačetly se obrázky v poslední vybrané kategorii. (94000311)
 20. Byla opravena syntaktická chyba v SQL dotazu pro zobrazení sestavy „Ceník pro vybraný cenový tarif“. (94000201)

9.3.1, rel. 9301 – 9. 9. 2020

 1. Byla provedena úprava registrace DPH tržeb u neplátců DPH. (93000201)
 2. Byl opraven tisk odchodových lístků, kdy se opakovaně tiskly lístky i pro odstraněné a uzavřené prodejní položky. (93010301)

9.3.0, rel. 9300 – 21. 1. 2020

 1. UPOZORNĚNÍ EET: někdy začátkem roku 2020 dojde ke změně v systému Elektronické evidence tržeb! Z důvodu lepšího zabezpečení změní státní správa šifrovací algoritmy.
  Pro uživatele s Windows 10 se nic nemění, ale uživatelé se starším systémem, zejména s Windows 7, musí provést aktualizaci R2S na tuto verzi 9300, kde je implementována nová verze knihoven pro EET s podporou Windows 7. (93001206)
 2. V EET byla doplněna kontrola data platnosti aktuálního podpisového certifikátu. Při brzkém vypršení platnosti (do týdne) či v případě propadlého certifikátu EET je při startu R2S zobrazeno upozornění. (93001101)
 3. Do Nastavení – Prodejní ceny byla doplněna možnost omezit platnost doplňkové ceny daty platnosti OD – DO. Data platnosti doplňkové ceny lze též omezit jako jednostranný interval, když neurčíme jeden z dat platnosti – buď OD nebo DO. (93001207)
 4. Do formuláře zadání doplňkové ceny byla doplněna kontrola na časový překryv s jinou doplňkovou cenou(93001209)
 5. Byl přepracován formulář Nastavení – Profily účtů a to tak, že byly vytvořeny záložky Obecné, Pokročilé a v případě profilů klientských účtů též záložky Depozitní kategorie a Depozitní položky. To z důvodu, že se již všechna nastavení do jednoho formuláře nevešla. (93001203)
 6. Do Nastavení – Profily účtů byla doplněna volba „upozorňovat na nízký zůstatek depozita“ a v návaznosti na to pak nastavení „limit upozornění. Upozornění je zobrazeno vždy při aktivaci klientského účtu. Upozornění se nezobrazuje v případě povoleného přečerpání depozita účtu. (93001203)
 7. Do Nastavení – Profily účtů byla doplněna možnost časově omezit jednotlivé slevy na depozitní kategorie či depozitní položky. Nyní je tedy možné mít jednu prodejní kategorii (resp. prodejní položku) v depozitní sekci profilu účtu vícekrát, a to buď bez časového omezení (platí vždy, když není tatáž kategorie/položka s platným časovým omezením), nebo s časovým omezením. A to i násobně, vždy ale bez časového překryvu omezení kategorie/položky. Časová omezení lze též zadat jako jednostranný interval, když neurčíme jedno z dat platnosti (Platí od – Platí do). (93001208)
 8. Do Nastavení  – Klientská předplatná byla doplněna volba „upozorňovat na dočerpání jednotek předplatného. Upozornění je zobrazeno v okamžiku čerpání poslední jednotky (jednotek) z klientského předplatného, tj. v okamžiku, kdy je zůstatek předplatného nulový. Upozornění se samozřejmě zobrazuje jen u předplatných s omezeným počtem čerpání – to jak globálního omezení jednotek předplatného, tak omezení pro čerpání položek v dané prodejní kategorii či omezení pro čerpání dané prodejní položky předplatného. (93001203)
 9. Do Nastavení – Profily účtů byla doplněna volba „automatický tisk výpisu čerpání od posledního vyúčtování. Volba je aktivní jen u profilů pro klientské účty. Po aktivaci této volby je při vyúčtování klientského účtu daného profilu automaticky vytisknut výpis z účtu od poslední aktivace účtu. (93000104)
 10. Do Nastavení  – Klientská předplatná byla doplněna volba „upozorňovat na vypršení platnosti předplatného. U volby je možno nastavit počet dnů upozornění před vypršením platnosti předplatného. Upozornění je zobrazeno v okamžiku čerpání z klientského předplatného v intervalu nastaveného počtu dní upozornění. Upozornění se samozřejmě zobrazuje jen u předplatných s časovým omezením. (93001212)
 11. Do záhlaví hlavního okna R2S byla doplněna platnost certifikátu EET v případě, že je EET aktivní(93001101)
 12. Do Nastavení – Rezervační atrakce byla doplněna volba „striktně, která se váže k účtované položce za rezervaci. Pokud jsou na řízeném objektu nastaveny jiné prodejní položky, které prodávají tento objekt, je standardně nabízena nabídka s výběrem položky účtované za rezervaci. Pokud je však u rezervační atrakce aktivní volba „striktně“, pak dotaz nebude zobrazován a bude striktně účtována nastavená prodejní položka. (93001201)
 13. Do Nastavení – Prodejní položky byly na záložku Pokročilé přidána volba „nabízet položku k prodeji na automatické pokladně R2SSale. Volba zapne možnost nakoupit danou prodejní položku přes automatickou pokladnu R2SSale. (93000103)
 14. Do nabídky Nápověda byla přidána položka Rychlý pomocník Windows, která spustí integrovaného pomocníka ve Windows 10. Pro starší operační systémy se tato nabídka nezobrazuje. (93000107)
 15. Při účtování prodejní položky, která má nastaveno „jen pro přímý prodej„, není tato položka účtována na vrub depozita ani při výsledné nulové prodejní ceně(93001211)
 16. Ve formuláři pro vybírání částečné úhrady (resp. depozita) bylo doplněno automatické otevírání pokladní zásuvky již v průběhu zadávání výše úhrady resp. zákazníkem předané hotovosti. Podmínkou ovšem je, že musí být vyplněna jak výše úhrady (depozita), tak výše předané hotovosti a předaná hotovost musí být větší než, nebo rovna, částečná úhrada (depozitum). (93001210)
 17. V potvrzení částečné úhrady s aktivní volbou „v potvrzení částečné úhrady tisknout i naúčtované položky“ se nyní u klientských účtů tisknou jen položky od posledního vyúčtování (resp. aktivace) účtu. Viz též bod 19. z popisu verze 9100. (93000105)
 18. V rezervacích bylo změněno chování dialogů pro vytváření rezervací. Nyní platí, že má-li rezervační atrakce nastavenou délku turnusu na 20 minut a méně, tak zadání délky rezervace probíhá s minutovým krokem, při nastavení délky turnusu více jak 20 minut pak s krokem o délce turnusu(93000108)
 19. V některých formulářích, kde se zadává do vybraných rubrik číslo (např. zaplacená částka), je nyní možné napsat také jednoduchý aritmetický výraz – povolené operace jsou + – / *. Výraz je při zadávání průběžně vyhodnocován a výsledek je zobrazován v levém horním rohu rubriky. Týká se to formulářů pro vyúčtování účtu a složení zálohy či depozita, rubriky mají ukazatel myši ve tvaru šipky s otazníkem. (93000109)
 20. Při provádění datové uzávěrky se nyní dělají též uzávěrky směn(93000101)
 21. Byly upraveny zdrojové kódy a skripty pro podporu PostgreSQL 12.
 22. Byla upgradována java komponenta apgdiff pro aktualizaci struktury databáze na verzi 2.6.1 s podporou PostgreSQL 12(93000102)
 23. V programu R2SSwitcher byl nastaven kratší timeout na TCP portu při připojování ethernet komunikační jednotky QDM (2 vteřiny). (93001102)
 24. Bylo opraveno zbytečné potvrzování přímého prodeje na klientský účet v případě zapnuté volby nastavení „zakázat prodej na vrub klientského účtu po prodlevě od načtení klíče“ v průběhu odpočítávání prodlevy. (93001205)
 25. Byl upraven program R2SSync, aby fungoval se strukturou dat verze 9300.
 26. Byl opraven tisk objednávky klientského účtu tak, aby se správně tiskly též položky, které jdou na přímý prodej. (93001204)
 27. Bylo opraveno chybné hlášení o kolizi s jinou rezervací v případě převodu rezervační události mezi vzájemně se blokujícími atrakcemi. (93001202)
 28. Byla opravena chyba zobrazování upozornění před vyúčtováním, kdy se zobrazovala stará upozornění z doby před posledním otevřením klientského účtu. (93001203)
 29. Byla opravena chyba, kdy se v prodejním panelu v kategorii „Vše“ v dlaždicovém zobrazení nezobrazovaly obrázky prodejních položek. (93000106)

9.2.1, rel. 9201 – 5. 12. 2019

 1. Byl ošetřen stav pokusu o ukončení R2S v okamžiku stahování aktualizace R2S. R2S nelze v průběhu stahování aktualizace ukončit. (92011202)
 2. Byla opravena nekompatibilita skriptu aktualizace struktury databáze na serverech s PortgreSQL nižší než verze 10. (92011201)