Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Dnes jsme pustili do světa opět novou, vylepšenou verzi R2S 10401.  Popis všech změn ve verzích od 10000 následuje..

10.4.1, rel. 10401 – 21. 3. 2022

 1. Byla upravena a v duchu úpravy přejmenována sestava Prodejní marže skladu na Prodejní přirážka a marže skladu(104010301)
 2. V Nastavení – Prodejní položky bylo na záložce Pokročilé změněno pořadí rubriky „výchozí délka objednávky“ tak, aby byla bezprostředně za volbou „položka prodává jiný řízený objekt“, ke které se váže. (104010301)
 3. Byla opravena výjimka při zakládání nové rezervační atrakce. (104010301)

10.4.0, rel. 10400 – 10. 3. 2022

 1. Nastavení – Prodejní položky byla doplněna volba „barva v prodejním panelu. Pokud nemá položka nastavenou individuální barvu pozadí dlaždice v prodejním panelu, bude zobrazena nastavenou barvou prodejní kategorie. (104001202)
 2. V zobrazení prodejních položek v prodejním panelu bylo optimalizováno zobrazení barev pozadí a textu v tabulkovém rozložení. Barva pozadí nyní odpovídá zvolené barvě prodejní kategorie, resp. barvě pozadí prodejní položky – viz předchozí bod. Text se zobrazí tak, aby byl co nejvíce kontrastní vůči pozadí tabulky. (104001202)
 3. V zobrazení prodejních položek v prodejním panelu bylo optimalizováno zobrazení barev pozadí a textu v dlaždicovém zobrazení. Barva pozadí nyní odpovídá zvolené barvě prodejní kategorie, resp. barvě pozadí prodejní položky. Text se zobrazí tak, aby byl co nejvíce kontrastní vůči pozadí dlaždice. (104001202)
 4. Vzhledem k úpravám v předchozích dvou bodech, byl též změněn způsob zobrazení aktivního filtru prodejních položek. Nyní, je-li filtr aktivní, je ohraničení vybrané položky v prodejním panelu červené, zatímco není-li filtr aktivní, je ohraničení bílé/černé. (104001202)
 5. Při výpočtu aktuálního profilu čerpání z účtu při aktivní volbě nastavení „zapamatovat profil depozita pro čerpání“ se nyní záporná složení depozita uvažují jako čerpání z účtu(104000103)
 6. Do Nastavení – Možnosti – Obecné byla doplněna volba „změnit velikost fotek z kamery (delší strana), kde je pak na výběr několik cílových velikostí fotek. Volba má za cíl redukovat zbytečně velkou velikost fotek vkládaných do databáze. (104000202)
 7. Do Nastavení – Možnosti – Obecné byla doplněna volba „redukovat barvy na 16 bitů, která se váže k fotkám pořizovaným z kamery. Redukce barevné hloubky zmenšuje objem ukládaných dat do databáze. (104000202)
 8. Do Servisní nabídky byla doplněna volba „Změnit velikost a redukovat barvy fotek v adresáři(104000202)
 9. Byla upravena a doladěna funkce exportu položek vyúčtování do externího systému HotelTime(104000201)
 10. Do práv skupin uživatelů bylo přidáno právo „povolit změnu způsobu úhrady v seznamu přijatých úhrad pro účty směny, které povolí úpravu způsobu úhrady jen u tržeb, které byly vytvořeny v aktuální směně. (104000203)
 11. Do Nastavení – Prodejní položky byla na kartě Refundace přidána možnost omezit výši refundace položky zadanou částkou(104000204)
 12. Byla přidána nová sestava: Sestavy – Sklad – Prodejní marže skladu. Sestava podává přehled o prodejních maržích položek na skladě včetně kalkulací marží položek, které jsou sestavami z jiných skladových položek. (104000301)
 13. Byla přidána nová sestava: Sestavy – Klientské účty – Narozeniny v období(104000304)
 14. V dialogu Nastavení – Prodejní ceny byla doplněna možnost vypočítat základní prodejní cenu na základě aktuální skladové ceny podle zadané přirážky nebo marže. Pochopitelně to lze jen u položek, které jsou evidovány skladem nebo to jsou skladové sestavy. (104000302)
 15. Do Sestavy – Různé – Akce na řízených objektech – po dnech byl doplněn na žádost uživatelů sloupec cena. (104000303)
 16. Do Sestavy – Různé – Akce na řízených objektech – po měsících byl doplněn na žádost uživatelů sloupec cena. (104000303)
 17. V panelu Klientské účty byl mezi další filtry doplněn filtr „Narozeniny v období(104000305)

10.3.1, rel. 10301 – 21. 12. 2021

 1. V účtování rezervací na řízených objektech typu solárium byl vypuštěn přepočet délky rezervace při účtování prodejní položky, která prodává jiný řízený objekt. Přepočet se dříve dělal v případě, že prodejní položka měla nastavenou nenulovou „výchozí délku objednávky“. (104001201)
 2. Byla opravena chyba určení čerpání z předplatného v případě, že klient měl již dříve jiná vyčerpaná předplatná bez časového omezení. (103011201)

10.3.0, rel. 10300 – 14. 12. 2021

 1. Nastavení – Rezervační atrakce byla přidána možnost nastavit volbu „rezervaci prodloužit o„, která prodlouží vlastní dobu rezervace o nastavený počet minut. Při účtování však bude použita původní délka rezervace.
  Volba je vhodná na těch atrakcích, kde je potřeba nějaký režijní čas při střídání klientů, např. v soláriích. (103001201)
 2. Po stornu dialogu pro zúčtování účtu při jeho rušení, se nyní též stornují automaticky naúčtované položky před rušením účtu(103001204)
 3. Byla opravena chyba doúčtování přesčasu s tolerovanou dobou přesčasu, kdy při odchodu pokladna účtovala přesčas i před vypršením tolerovaného přesčasu. (103001202)

10.2.0, rel. 10200 – 23. 11. 2021

 1. V detailu adresy bylo doplněno tlačítko „Vymazání osobních údajů. Pomocí něj je možné, dle regulí GDPR, nevratně vymazat všechny osobní údaje v adrese a v navázaných účtech. (102001001)
 2. Byla doplněna sestava Přístupový systém – Statistika vstupů po dnech(102001002)
 3. V detailu klientského účtu byl při převodu zůstatku z jiného klientského účtu doplněn i převod zůstatku předplatných(102001102)
 4. V prodejním panelu byly do informace o částce k vyúčtování účtu zahrnuty i částečné úhrady. Nyní je tedy při zobrazení dialogu vyúčtování zobrazena k úhradě tato částka. (102001104)
 5. Při aktivaci akce na řízeném objektu typu solárium se nyní kontroluje, zda neuplynula doba od prodeje delší než 10 minut a zároveň, zda se nezměnila cena za naúčtovanou položku. Pokud se cena změnila, je požadováno potvrzení klíčem uživatele, který je oprávněn ke stornu akce po zapnutí. (102001105)
 6. Byla opravena chyba, kdy za určitých okolností byla při čerpání z klientského předplatného ignorována časová omezení čerpání předplatného. (102001101)
 7. R2SSync byla opravena chyba synchronizací elektronických klíčů přiřazených k předplatným. (102001103)

10.1.1, rel. 10101 – 20. 10. 2021

 1. Byla opravena neošetřená výjimka při tisku zobrazení pokladní přehledovky směny na stvrzenkovou tiskárnu. (101011001)

10.1.0, rel. 10100 – 14. 10. 2021

 1. Byla doplněna podpora protokolu B+ do obsluhy platebního terminálu. Protokol B+ používá u svých platebních terminálů například ČSOB. (101000903)
 2. Byla doplněna podpora exportu položek účtu do systému HotelTime. Export probíhá automaticky při vyúčtování účtu způsobem úhrady, který má nastaven export do HotelTime. (101000901)
 3. Do Nastavení – Možnosti – Obecné byla přidána globální volba „zakázat různé způsoby úhrad pro částečné úhrady a vyúčtování(101000905)
  Poznámka: Je-li tato volba aktivní, je zakázáno hromadné vyúčtování účtů a též hromadné transakce s účty přímého prodeje! Rovněž je zablokována možnost změnit způsob úhrady v seznamu přijatých úhrad, nejedná-li se o depozitum či na účtu je více než jedna úhrada.
 4. Byl upraven algoritmus výpočtu data začátku platnosti prodávaných předplatných s omezením čerpání na počet jednotek, které navazují na stejné dříve prodané předplatné. Platnost u takovýchto předplatných je okamžitá, to pro případ, že by se již dočerpalo stávající předplatné, byť má ještě datovou platnost. (101000904)
 5. Byl upraven algoritmus výpočtu zůstatku předchozí směny na pokladní. Nyní, byla-li již předchozí směna pokladní uzavřena, bere se jako výchozí stav pokladny nové směny uzávěrkový stav předchozí směny a nikoliv aktuálně vypočtený stav předchozí směny. (101000906)
  Poznámka: Tyto údaje se mohou lišit o storna úhrad po uzávěrce směny.
 6. Byla doplněna možnost uzavírat klientské účty i s naúčtovanými položkami pro přímý prodej. Uzavření proběhne jednou úhradou s tím, že interně se tato úhrada následně rozdělí na úhradu položek na přímý prodej a vracené depozitum. (101000908)
 7. Byla doplněna sestava Finance – Kompletní přehled DPH za období – var. C, která zobrazuje rekapitulace podle způsobů úhrad. (101000909)
 8. Byla doplněna sestava Klientské účty – Nulování zůstatků, která zobrazuje vynulované zůstatky na klientských účtech ze všech center za vybrané období. (101000911)
  Poznámka: Sestava funguje jen pro nulované zůstatky od této verze, nikoliv zpětně. To z důvodu, že v historických datech není informace, že se jednalo o nulování a nikoliv o nastavení zůstatku.
 9. V sestavách docházky byly barevně zvýrazněny odpracované doby o sobotách, o nedělích (svátcích). Rovněž byly doplněny součty pro pracovní dny, soboty a neděle (svátky) zvlášť(101000910)
 10. V sestavě „Odstraněné rezervace po dnech“ byla doplněna informace o času začátku a konce stornované rezervace(101001002)
 11. U automaticky účtovaných rezervací se nyní vkládá k naúčtované položce účtu poznámka, na jakou atrakci a na jaký čas byla rezervace účtována(101001002)
 12. V prodejním panelu byla doplněna v dlaždicovém zobrazení prodejních položek vertikální posuvná lišta podle nastavení šířek posuvných lišt(101001003)
 13. V detailu klientského účtu či webové registrace bylo doplněno případné zobrazení data zrušení účtu – vedle zaškrtávacího pole „účet zrušen(101001006)
 14. Do seznamu klientských účtů v panelu klientských účtů byl doplněn sloupec „zrušen“ s případným datem zrušení účtu. Analogicky byl tento sloupec přidán i v panelu webových registrací. (101001006)
 15. V sestavách DPH bylo opravena nepřesnost popisků v rekapitulacích u depozit. (101001005)
 16. Byla opravena chyba, kdy v režimu směn na pokladní, bylo možné v dialogu směn založit novou směnu a ta předchozí nebyla správně ukončena. (101000907)
 17. Byla opravena chyba výpočtu DPH na vstupenkách. (101001001)
 18. Byla opravena neošetřená výjimka při vykreslování velkého počtu rezervačních událostí v měsíčním pohledu v rezervacích. (101001004)