Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Dnes byla zveřejněna nová verze R2S, systému nejen pro solární studia, opět s rozsáhlým seznamem novinek, drobných změn  a vylepšení. Nově je  přidána volba „Skupiny profilů účtů“, kde je možné definovat skupiny profilů účtů. Skupiny profilů účtů slouží k automatickému přiřazení profilu (ze stejné skupiny profilů) ke klientskému účtu při skládání depozitu – podle výše složeného depozitu. Tato funkce opět výrazně zrychluje a zjednodušuje práci obsluhy. V rezervacích bylo doplněno seskupování rezervací do vypsaných událostí.  Nyní je možno provést hromadné odstranění opakovaných rezervací do opakovaných rezervačních událostí najednou. Mnoho drobných vylepšení bylo zapracováno také do uživatelského prostředí. Zlepšena byla také stabilita odesílání pošty a optimalizována paměťová náročnost při generování velkého množství zpráv.

 1. Do Nastavení byla přidána volba „Skupiny profilů účtů“, kde je možné definovat skupiny profilů účtů. Skupiny profilů účtů slouží k automatickému přiřazení profilu (ze stejné skupiny profilů) ke klientskému účtu při skládání depozitu – podle výše složeného depozitu.
 2. V seznamu profilů účtů přibyla volba pro zařazení profilu do skupiny profilů. V návaznosti na to byl upraven seznam profilů tak, aby zobrazoval profily hierarchicky.
 3. V nastavení profilu účtu byla doplněna volba „profil položek pro přímý prodej“, která je aktivní jen u profilů pro klientské účty. Jako výchozí je nastaven tentýž profil, který je aktuálně zobrazen, je možno jej ale změnit na jiný. Volba je užitečná, když chceme položky klientského účtu účtované přímo účtovat v jiném profilu (cenách), například bez slev daných vlastním profilem účtu.
 4. V nastavení profilu účtu byla doplněna možnost nastavit sazbu DPH pro bonusy. Nastavení sazby DPH záleží na metodě účtování DPH u přijatých a čerpaných depozit.
 5. V rezervacích bylo doplněno seskupování rezervací do vypsaných událostí. Nyní je možno provést hromadné odstranění opakovaných rezervací do opakovaných rezervačních událostí najednou.
 6. Byla doplněna kontrola na duplicitu emailové adresy při vytváření a úpravě adresy a při obnově smazané adresy. Při úpravě adresy se však kontrola provádí jen tehdy, byla-li emailová adresa změněna.
 7. V nabídce Zobrazit byla doplněna volba „Složená depozita a zálohy“, která zobrazí dialog s tabulkou všech složených depozit a záloh na všechny účty s možností filtrování. Zde je pak možné zobrazit a vytisknout příslušnou stvrzenku či daňový doklad a to i zpětně.
 8. V nastavení práv bylo doplněno právo „Povolit úpravu data a textu čerpání z klientského účtu“.
 9. Ve výpisu čerpání z depozit klientského účtu v detailu klientského účtu bylo doplněno tlačítko „E“ pro úpravu data čerpání a textu v názvu položky. Tlačítko je viditelné jen v případě, že má uživatel nastaveno právo dle předchozího bodu.
 10. V dialogu Nastavení – Možnosti se nyní zachovává nastavené číslo sériového komunikačního portu i v případě, že daný port v tuto chvíli v systému neexistuje. Pozná se to podle názvu portu, který začíná písmenem x, například xCOM11 znamená nastavení na aktuálně neexistující COM11.
 11. V detailu klientského účtu (webové registrace) bylo upraveno obarvování položek přímého prodeje ve výpisech pohybů a to tak, že se barevně odlišují položky již vyúčtované (černá) a položky nevyúčtované (červená). Je tím sjednoceno obarvování těchto položek s obarvováním položek v prodejním panelu.
 12. Bonus připsaný ke klientskému účtu po složení depozita byl provázán na vlastní depozitum, takže nyní je při složení depozita automaticky stornován i připsaný bonus. Obráceně je ale možné stornovat bonus bez storna depozita.
 13. Byl upraven tisk potvrzení o složené záloze a tisk daňového dokladu při složení depozita. Na dokladu se nyní tiskne též informace o připsaném bonusu.
 14. Z Nastavení – Možnosti – Obecné (pokr.) byla odstraněna volba „na stvrzence tisknout jen poslední depozit či zálohu“ jako zbytečná v kontextu dalších úprav tisků.
 15. Do programu R2SSwitcher byla doplněna volba nastavení řídicí jednotky „nekontrolovat verzi firmware řídicí jednotky“.
 16. Byl lehce upraven formulář pro zadávání doplňkových cen a v něm byla doplněna kontrola na volbu alespoň jednoho kritéria pro omezení doplňkové ceny.
 17. V panelu rezervací si nyní časový rozvrh pamatuje poslední vybranou rezervační událost a při změně data se snaží automaticky vybrat událost na stejné rezervační atrakci a ve stejnou denní dobu. Velmi to zrychluje obsluhu u opakovaně vypisovaných rezervačních atrakcí při listování po dnech.
 18. V panelu rezervací byl změněn symbol opakované rezervace (rezervační události) z dvojité šipky na kruhovou šipku.
 19. V panelu rezervací byla upřesněna poloha zobrazení lokální nabídky (pravým tlačítkem myši) tak, aby se zobrazovala na místě myši.
 20. V panelu rezervací bylo zakázáno poklepání a pravé tlačítko myši na legendě rezervační atrakce.
 21. Do servisních operací byla doplněna volba „Sjednocení skupin opakovaných rezervací“. Aktivací této volby se provede kontrola rezervací a následně se sjednotí ty skupiny rezervací, které se jmenují stejně (bez ohledu na velká/malá písmena), začínají ve stejnou dobu na stejné atrakci nebo jsou do stejně pojmenované rezervační události ve stejnou dobu. Pokud má opakování týdenní nebo 14-ti denní periodicitu, musí být pro sjednocení též shodná tato periodicita.
 22. V nastavení profilů klientských účtů je nově možné nastavit sazbu DPH u přijatých depozitních bonusů, které se uplatní při metodě výpočtu daně ze složených depozit.
 23. V souvislosti s předchozím bodem byl upraven tisk daňových dokladů složení depozita.
 24. Bylo doplněno upozornění na přečerpání zůstatku klientského účtu prodejem položky, která má povoleno přečerpání účtu.
 25. Byla doplněna notifikace o generování poštovních zpráv.
 26. Byla doplněna notifikace o mazání poštovních zpráv.
 27. Byla optimalizována rychlost hromadného mazání poštovních zpráv.
 28. Byl upraven manifest aktualizačního programu R2SUpdater – nyní se spouští s nejvyššími dostupnými právy, dříve vyžadoval práva administrátora.
 29. Byla snížena náročnost na operační paměť při hromadném rozesílání mailů.
 30. Byla vylepšena kontrola struktury databáze při aktualizaci na novou verzi.
 31. Bylo upraveno chování při kopírování cen z tarifu do tarifu tak, aby se přepisovaly v cílovém tarifu nulové ceny. Mohlo se totiž stát, že při prohlížení cen v nově založeném tarifu, se tyto ceny automaticky nastavily na nulu.
 32. Byla opravena chyba tisku potvrzení o složení depozitu s bonusem, kdy se při aktivní volbě nastavení „na stvrzence tisknout jen poslední depozit či zálohu“ tiskl jen samotný bonus.
 33. Byla opravena chyba zobrazení dialogu pro úpravu nastavení prodejních položek v případě, že je vybrána prodejní kategorie pouze se skrytou prodejní položkou.
 34. Byla opravena sestava „Storna akcí po zapnutí po dnech“, kde se chybně zobrazoval čas ve sloupci vypnuto (byl tam čas storna akce).