Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Nová verze je zde s příchodem nového roku!
Hlavními změnami jsou plná podpora druhé snížené sazby DPH a nový modul „bonusové body„. Rovněž byla přímo do R2S integrována podpora webových rezervací R2SWeb, resp. jejich konfigurací.
Vzhledem k množství úprav a nových funkcí jsme se rozhodli, že aktualizace na tuto verzi bude placená pro ty, kteří program R2S používají déle než rok. Cena byla stanovena symbolicky na 1.000,- Kč bez DPH.
Rovněž nový modul bonusové body je placený zvlášť. Kdo si jej pořídí, nebude ale již hradit cenu za aktualizaci.
Popis všech změn následuje.

6.0.0, rel. 6000 – 5.1.2015

 1. Byl doplněn nový, samostatně placený (mimo aktualizace) modul „Bonusové body“. Funkčnost modulu se v programu R2S objeví až po aktivaci modulu novým aktivačním kódem – v případě zájmu se spojte s dodavatelem systému https://www.r2s.cz/kontakty
  Modul umožňuje načítání bonusových bodů při nákupu zvolených položek na klientův účet. Při dostatečném množství bonusových bodů na klientově účtu, pak umožňuje čerpání bonusů za nasbírané body. Bonusy mohou být v podobě slev na zakoupené položky, v podobě daného počtu položek zdarma či celého nákupu (dané položky) zdarma.
  Platnost připsaných bonusových bodů může být též časově omezena.
 2. V souvislosti s předchozím bodem byly upraveny:
  • formulář Nastavení – Možnosti –  nová záložka „Bonusové body“, kde jsou nastavení chování modulu bonusových bodů.
  • detail klientského účtu (webové registrace) – nová záložka „Bonusové body“ s výpisem připsaných a uplatněných bonusových bodů a nové sloupce B+ a B- v záložkách „Vše“, „Přímý prodej“ a „Depozit“. V textu se zůstatkem účtu se též zobrazuje aktuální stav připsaných bodů.
  • prodejní panel – v seznamu naúčtovaných položek jsou nové sloupce B+ a B- s připsanými a uplatněnými bonusovými body za položku. V textu se zůstatkem účtu se též zobrazuje aktuální stav nasbíraných bodů.
  • v nastavení práv bylo přidáno právo „povolit storno bonusové položky, ze které již bylo čerpáno“, které povolí storno položky, která na účet připsala bonusové body z nichž již bylo prodejem jiné položky čerpáno.
 3. Dle novely zákona o dani z přidané hodnoty byla do R2S implementována 2. snížená sazba DPH. Změna se týká nastavení sazeb DPH – hranic mezi jednotlivými sazbami, tisku stvrzenek a sestav (nejen).
 4. Byly kompletně předělány filtry v panelech Adresář, Klientské účty, Webové registrace, Pošta a ve formulářích Uzavřené přímé prodeje a Přijaté úhrady. Filtrování je nyní okamžité a je možné kombinovat filtry podle více sloupců.
 5. Bylo vylepšeno vykreslování prodejních kategorií v prodejním panelu. Nyní se text názvu prodejní kategorie rozloží na více řádek v případě, že prodejní oblast je příliš úzká a nevejde se na řádek. Pro zpřehlednění, kde začíná další kategorie, byl přidán do levého horního rohu kategorie kruhový/čtvercový terčík. Taktéž je nyní možné jednotlivé prodejní kategorie barevně odlišit. Barva textu a terčíku se nastavuje v Nastavení – Prodejní kategorie.
 6. Byla aktualizována knihovna pro přístup k datům na PostgreSQL. V souvislosti s tím byly kompletně přepracovány rutiny pro přístup na PostgreSQL.
 7. Do dialogu pro výběr depozita či zálohy byla doplněna rubrika pro zadání skládané hotovosti se zobrazením, kolik hotovosti vrátit. Rubrika pro zadání skládané hotovosti je vidět jen v případě, že je v Možnostech  – Nastavení – Uživatelské rozhraní (pokr.) zaškrtnuta volba „požadovat zadání placené částky„.
 8. Do sestav stavů skladu byl doplněn sloupec kód/čár.kód.
 9. Do sestavy „Skladové položky pod minimálním množstvím“ byl doplněn sloupec kód/čár.kód.
 10. Položky v sestavách stavu skladu (skladů) se nyní řadí podle aktuálního řazení prodejních položek v prodejním panelu. Není-li zvoleno uživatelské řazení, řadí se podle daného pořadí položek v definici prodejních položek.
 11. V indikátorech řízených objektů bylo doplněno upozornění na nadcházející rezervaci. U kurtů se zobrazí, pokud konec rezervace je od aktuálního okamžiku dříve, než je výchozí délka rezervace. U solárií se zobrazí, pokud konec rezervace je od aktuálního okamžiku do 30 minut. Nezobrazují se upozornění na rezervace již naúčtované.
 12. V indikátorech solárií byla doplněna informace o nejpozdějším čase ukončení všech akcí čekajících ve frontě v případě, že je ve frontě více než jedna akce. Je to užitečná vlastnost v případě, že není vidět poslední řádka fronty, nebo není vidět konec textu položek ve frontě.
 13. Byla vylepšena detekce Javy. Nyní nemusí být nastavena cesta k Javě v proměnných prostředí systému Windows.
 14. Bylo změněno ověřování platnosti poukazů tak, aby poukazy platily včetně posledního dne nastavené platnosti v sérií poukazů, jak je to zvykem u všech ostatních intervalů platnosti v R2S.
 15. V modulu pošty byl ošetřen chybový stav ověření certifikátu při odesílání zpráv pomocí zabezpečeného přenosu (SSL, StartTLS). Nyní je možné odesílat zprávy zabezpečeně i v případě, že nebude certifikát kladně ověřen. Uživatel je na tuto skutečnost vždy při odesílání zprávy při prvním výskytu problému po startu programu R2S upozorněn dotazem na pokračování.
 16. Způsob zaokrouhlování částek byl z metody „na nejbližší sudou“ změněn na metodu „na vzdálenější od nuly“. Např. 12,50 Kč se nyní zaokrouhlí na celé koruny na 13,- Kč a nikoliv na 12,- Kč.
 17. V definici profilu účtu již není nutné vyplňovat masku čísla účtu. Pokud není maska vyplněna, není ani vygenerováno žádné výchozí číslo účtu při jeho zakládání a je nutné jej zadávat ručně.
 18. Do možností nastavení programu R2S byly přidána volba „čísla klientských účtů musí být unikátní. Zabrání se tak založení klientského účtu s duplicitním číslem. Volba je funkční i při úpravách čísla účtu, jsou-li povoleny.
 19. Z formuláře „uzavřené přímé prodeje“ byl odstraněn sloupec „x“ (příznak označení účtu). Sloupec byl v tomto formuláři zbytečný, neboť označování účtů se týká především klientských účtů a pracuje se s ním v seznamu klientských účtů.
 20. Po změně nastavení prodejních položek řízených objektů (solárií či kurtů) již není potřeba dělat restart programu R2S. Indikátory řízených objektů se již aktualizují okamžitě.
 21. Byl upraven význam sloupce „KÚ“ v panelu adresáře. Nyní zaškrtnutá hodnota znamená, ža daná adresa je přiřazena k neuzavřenému(!) klientskému účtu či webové registraci. Dříve bylo hodnota zaškrtnuta i v případě, že byl klientský účet či webová registrace již uzavřen/uzavřena.
 22. V detailu klienského účtu, webové registrace či osoby z adresáře nyní fungují tlačítka PageUp a PageDown pro zobrazení detailu předchozího či následujícího záznamu ze seznamu, ze kterého byl detail vyvolán.
 23. V nabídce „Nastavení“ byla doplněna volba „R2SWeb – Oznámení. Zde je možno definovat a upravovat hlášení, zobrazovaná ve webovém rezervačním systému R2SWeb, na přihlašovací a rezervačních stránkách.
 24. V nabídce „Nastavení“ byla doplněna volba „R2SWeb – Blokace rezervací. Zde je možno definovat a upravovat blokace webových rezervací jednotlivých skupin rezervačních atrakcí.
 25. Byl doplněn formulář pro zobrazení žurnálu webových rezervací R2SWeb. V nabídce Zobrazení je volba „Žurnál R2SWeb.
 26. Byla doplněna funkčnost stahování placených aktualizací. Pro stažení aktualizace je nutný aktivační kód verze.
 27. Byl doplněn parametr „povolená doba storna položky klietského účtu [hod.], který nastavuje dobu od naúčtování položky na vrub klientského účtu, po kterou lze provádět storno položky, nemá-li uživatel právo na neomezená storna. Hodnota je v hodinách od 0 do 24.
 28. Do panelů „Adresář“, „Klientské účty“ a „Webové registrace“ bylo doplněno tlačítko „Kopie emailů, které zkopíruje do schránky Windows všechny unikátní e-mailové adresy z příslušného seznamu podle aktuálního filtru.
 29. Byla doplněna sestava „Adresář podle filtru, která zobrazí seznam adres v té podobě, jak jsou filtrovány v panelu Adresář.
 30. Do formuláře „Přijaté úhrady“ bylo doplněno tlačítko pro Storno depozita. Funkce je podmíněna nastavením práva pro tuto operaci (povolit storno složeného depozita v seznamu přijatých úhrad). Tlačítko je aktivní jen v případě, že v seznamu úhrad je vybrána řádka typu „depozit“. Touto funkcí lze obejít omezení, kdy uživatel nesmí manipulovat s „historickými“ pohyby na klientském účtu. (viz též bod 26 výše).
 31. Byla doplněna možnost tisku objednávek do kuchyně. V panelu Prodej, pod seznamem naúčtovaných položek na účtu je tlačítko „tisk objednávky„, které vytiskne na novou objednávku všechny naúčtované položky účtu, které dosud na objednávku vytisknuty nebyly. Platí to však jen pro naúčtované položky, které mají v nastavení své prodejní položky aktivní volbu „tisknout na objednávkách“ – viz následující bod.
 32. V „Nastavení – Prodejní položky“ byla přidána volba „tisknout na objednávkách – viz též předchozí bod.
 33. V „Nastavení – Prodejní kategorie“ byla přidána volba „tisknout na objednávkách – viz též předchozí body. Zaškrtnutím této volby zajistíte, že všechny nově(!) zakládané prodejní položky v této kategorii budou mít též ve výchozím stavu zaškrtnutou tuto volbu.
 34. Byla přidána volba „omezit počet odeslaných e-mailů za minutu“ do Nastavení – Možnosti – Pošta, která zajistí pomalejší odesílání poštovních zpráv tam, kde poštovní server poskytovatele blokuje velké množství rychle odesílaných zpráv.
 35. Do sestavy „Seznam klientských účtů založených po datu“ byl doplněn sloupec „klíčů“, který udává počet aktuálně přiřazených elektronických účtů ke každému z účtů.
 36. Bylo optimalizováno vykreslování rezervací v panelu rezervací pro dny, kdy existují nějaké rezervační události mimo otevírací dobu.
 37. Bylo přepracováno zálohování nastavení pracovní stanice do databáze tak, aby se obešlo bez spouštění externího procesu „Regedit“. Při jeho spuštění totiž bylo při zapnutém řízení uživatelských účtů ve Windows vyžadováno potvrzení, a to při každém spuštění programu R2S.
 38. Byla opravena chyba, kdy při účtování položky na vrub klientského účtu s nízkým zůstatkem, bylo možno na pokladně, která není hotovostní, složit chybějící depozit.
 39. Byla opravena obnova nastavení pracovní stanice ze zálohy – nyní se již správně obnovují i texty obsahující znaky s diakritickými znaménky (zjednodušeně řečeno – čeština).
 40. Byla opravena chyba, kdy se při klepnutí myší na záhlaví sloupce „x“ v panelech „adresář„, „klientské účty„, „webové registrace“ a „pošta“ označil/odznačil aktuální řádek v seznamu.
 41. Byla opravena chyba částečného převodu prodeje položky, která má nastaveno „účtovat pouze cenu za jednotku“. Správně se vypočítalo převáděné množství, nikoliv však cena převedené položky. Ta byla doposud ve výši ceny jedné jednotky, správně však má být tato jednotková cena rozdělena v poměru převáděného množství mezi dvěma účty tak, aby se celková částka obou rozdělených položek nezměnila.
 42. Byla aktualizována aplikace a knihovny pro vzdálenou on-line podporu. Podpora se nyní spouští s právy administrátora.
 43. Byla opravena chyba, kdy se při doplňování depozita při prodeji položky chybně započítával depozitní bonus. Nyní se již při doplňování depozita při prodeji bonus neaplikuje.
 44. Byla opravena chyba označování/odznačování záznamů v adresáři, který byl filtrován podle sloupce „KÚ“.
 45. Byly opraveny sestavy se seznamy klientských účtů – nezobrazovalo se správně Přijmení a Jméno u těch účtů, kde nebylo vyplněno buď Jméno či Příjmení.
 46. V sestavách prodejů byl změněn způsob seskupování prodejů podle jednoznačného identifikátoru prodejní položky, místo seskupování podle názvu prodejní položky. Dosavadní způsob mohl vést k tomu, že pokud se dvě různé(!) prodejní položky jmenovaly historicky stejně, byť jedna z nich již byla odstraněna, seskupily se prodeje těchto dvou různých položek v sestavách dohromady do jedné řádky.
  Konkrétně se to týká sestav:
      Prodeje – Přímé prodeje po dnech
  Prodeje – Přímé prodeje po dnech včetně nevyúčtovaných
  Prodeje – Přímé prodeje po měsících
  Prodeje – Přímé prodeje po kategoriích
  Prodeje – Přímé prodeje po účetních subjektech
  Prodeje – Přímé prodeje po účetních subjektech a kategoriích
  Prodeje – Prodeje po dnech včetně čerpání na klientské účty
  Prodeje – Prodeje po měsících včetně čerpání na klientské účty (var. A)
  Prodeje – Prodeje po měsících včetně čerpání na klientské účty (var. B)
  Prodeje – Prodeje po kategoriích včetně čerpání na klientské účty
  Směny – Přehledovka směny
  Různé – Denní přehledovka
  Různé – Přehledovka za období
 47. Byla opravena chyba detekce obsazenosti, resp. překryvu rezervace, u jednoduchých rezervačních atrakcí v případě, že v požadovaném časovém úseku již dříve byla nějaká rezervace, která následně pak odstraněná.
 48. Byla opravena chyba v tisku výpisu čerpání klientského předplatného na textových tiskárnách, připojených přímo na paralelní port (LPT). Chybně mohlo být uvedeno jméno klienta a hodnoty počátečního a konečného zůstatku předplatného.
 49. Byla odstraněna chyba přihlášení do R2S argumentem v příkazové řádce, kdy se správně nenastavil jazyk uživatele a jeho práva.
 50. Byla opravena chyba nastavení velikostí indikátorů řízených objektů v lokální nabídce řízeného objektu přes pravé tlačítko myši. Při aplikaci volby se chybně nastavovaly velikosti všech indikátorů řízených objektů, nikoliv jen těch zobrazených.
 51. Byla opravena chyba výpočtu DPH v základní sazbě v sestavě „Čerpání na vrub klientských účtů po účetních subjektech – DPH“.