Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Po usilovné práci během léta a podzimu Vám opět přinášíme novou verzi R2S, 6.4! Změn, úprav a oprav je několik desítek. Ve stručnosti řečeno, podstatně jsme posílíli přístupový systém v R2S. Jsme nyní schopni velmi variabilně uspokojit potřeby řízení vstupů i ve velkých centerech, a nebojím se říci, za pomoci velmi pokročilých technologií.

Byl dále doplněn bonusový systém o nové vlastnosti, upravena celá řada sestav a další. Více naleznete v detailním popisu změn:

6.4.0, rel. 6400 – 4.11.2015

 1. Byla doplněna podpora nové univerzální čtečky elektronických klíčů – miOm UniReader, která je schopná číst média i_Button, RFID 125 kHz a Mifare 13,56 MHz v jednom!
 2. Do nastavení typů úhrad byla doplněna volba „úhradu nezahrnovat do sestav DPH.
 3. V návaznosti na předchozí bod byly upraveny všechny sestavy týkající se úhrad, kde vystupuje DPH.
 4. Byl upraven tisk stvrzenek v případech, kdy byl účet vyúčtován způsobem úhrady, který nemá být zahrnován do sestav DPH tak, aby se netiskly sazby DPH a daňová rekapitulace.
 5. Byla rozšířena volba Nastavení – Obecné – „okamžitá aktivace objednávky solária – je-li volno“ na variantní „okamžitá aktivace objednávky solária – je-li volno“ či „okamžitá aktivace objednávky solária – vždy.
 6. Do nastavení řízeného objektu typu solárium byla přidána volba „min. – max. doba objednávky„, pomocí které lze omezit minimální a maximální počet minut na objednávce solária.
 7. Do objednávkového dialogu solárií a kurtů byla doplněna výstraha na nízké předplatné. V případě, že má klient platné předplatné pro objednávaný řízený objekt, ale zůstatek předplatného nepokryje objednávku, objeví se v informačním řádku objednávky upozornění s vyznačením aktuálního zůstatku předplatného.
 8. V případě prodeje prodejní položky, kterou lze čerpat na klientské předplatné, ale klient má nízký zůstatek tohoto předplatného (nepokryje objednávku), je nyní možné zobrazovat dotaz, zda si klient přeje doplatit chybějící jednotky předplatného na přímý prodej a předplatné tím dočerpat. Dotaz se zobrazuje jen v případě, že je aktivní volba Nastavení – Možnosti – Obecné – „nabízet doplatek u klientských předplatných s nízkým zůstatkem“. Zobrazení je též podmíněno tím, že omezení na jednotky předplatného je nastaveno globálně(!) pro celé předplatné a nikoliv pro jednotlivé položky či kategorie předplatného. Rovněž nesmí mít účtovaná prodejní položka nastavenu volbu „jen na vrub klientských účtů (ne na přímý prodej)“. Při výpočtu ceny doplatku se plně vychází z nastavení profilu účtu klienta. Doplatek nelze ve stavu po naúčtování stornovat – je zde vazba na čerpání celého předplatného.
 9. Do nastavení programu R2S byla v návaznosti na předchozí bod přidána volba Nastavení – Možnosti – Obecné – „nabízet doplatek u klientských předplatných s nízkým zůstatkem“.
 10. Do nastavení bonusového systému prodejní položky byla přidána možnost připsat jeden bonusový body za každých x utracených korun při účtování položky.
 11. Do nastavení přístupových profilů byly přidány volby „výstraha při vstupu“ a „parametr vstupu, které umožňují detailní řízení turniketu (výstražná indikace, parametrizovaná hlášení) při průchodu klienta do kontrolované zóny.
 12. Do detailu rezervační události byla přidána volba pro výběr barvy pozadí rezervační události v panelu rezervací. Tato volba bude mít též vazbu na zobrazování barev v rozvrhu rezervací ve webových rezervacích R2SWeb – od následující verze.
 13. V návaznosti na předchozí bod bylo změněno pozadí textu v popisce názvu rezervační události na bílé, to z důvodu lepší čitelnosti textu v případě tmavého pozadí.
 14. Do nastavení přístupových profilů byla přidána volba „tolerovaný přesčas„, která umožňuje definovat určitý přesčas, který bude tolerován bez účtování položky pro přesčas.
 15. Byla vyvinuta nová modulární elektronika turniketu miOm ACCPi, která je velmi variabilní. Podporuje čtečky miOm UniReader, má variabilní indikaci na displeji, umožňuje hlasová hlášení pro klienta, má vlastní čidlo protočení ramene turniketu a autorizuje průchody turniketem samostatně, bez nutnosti instalace přístupové služby na databázovém serveru. Umí automatické účtování položek za průchod dovnitř a umí automaticky při východu ven doúčtovat položku za překročení povolené doby pobytu za turniketem.
 16. Byla vyvinuta nová modulární dveřní elektronika miOm ACCPi-door, která je velmi variabilní. Podporuje čtečky miOm UniReader, má variabilní indikaci pomocí vícebarevné LED diody, umožňuje obsluhu až čtyř dveří. Autorizuje průchody dveřmi samostatně, bez nutnosti instalace přístupové služby na databázovém serveru. Umí automatické účtování položek za vstup.
 17. Do nastavení uživatelského rozhraní byla přidána volba „elektronickým klíčem automaticky založit účet přímého prodeje, která zajistí okamžité založení účtu přímého prodeje v případě načtení volného elektronického klíče s přípustnou identitou. Nový účet bude založen s profilem účtu nastaveným ve volbě „profil účtu rychlého prodeje a klíčem automaticky zakládaných účtů“.
 18. Byla přidána kontrola storna položky umožňující vstup do přístupové zóny v případě, že klient již do přístupové zóny vešel.
 19. V souvislosti s předchozím bodem bylo přidáno právo „povolit storno položky vstupu po průchodu dovnitř přístupové zóny.
 20. Do nastavení řízených objektů byla přidána volba „zobrazovat výstrahu při překročení limitů, pomocí níž je možné vypnout/zapnout zobrazení výstrahy překročení limitů provozních hodin na indikátoru řízeného objektu. Ve výchozím stavu je tato volba aktivní.
 21. V Nastavení – Prodejní položky byla změněna volba „účtovat pouze cenu za jednu jednotku“ na volbu „účtovat pouze jednu jednotku. Změna názvu volby odráží i změnu chování při prodeji takové položky. Na vysvětlenou, nyní se bude kromě jednotkové ceny účtovat i jednotkové množství.
 22. Bylo optimalizováno překreslování seznamu účtů přímého prodeje tak, aby se seznam překresloval jen v případě, že se aktuálně zobrazují i účty pokladny, ze které přišla zpráva o změně.
 23. Bylo optimalizováno obarvování odstraněných záznamů v seznamech klientských účtů, webových registrací a v adresáři z hlediska potřebné operační paměti. Této optimalizaci bohužel padlo za oběť označování emailových adres přeškrtnutí u adres, u kterých je nastaveno „nezasílat“.
 24. Byl upraven dialog pro zadávání fixních přístupových klíčů tak, aby při vkládání nového klíče byly zachovány stejné hodnoty čísel přístupových zón a počtu vstupů jako u výchozího klíče.
 25. Do dialogu pro zadávání fixních klíčů bylo přidáno tlačítko „Import“ pro import fixních klíčů z registračního souboru klíčů R2S (*.kli), nebo z textového souboru.
 26. Do dialogu pro zadávání fixních klíčů byla přidána volba „automaticky vkládat načtené klíče, která zajistí automatické vložení načteného elektronického klíče. Není-li volba aktivní, je po načtení klíče buď nalistován již existující fixní klíč, nebo je zvukem oznámeno, že takový fixní klíč v seznamu není.
 27. Bylo doplněno mazání starých záznamů z přístupového systému. Nyní jsou v databázi evidovány záznamy o přístupech jen za poslední rok.
 28. V programu R2SSwitcher byl ošetřen výjimečný stav při komunikaci přes Ethernet. Pokud řídící jednotka neodpovídá, nebo se vyskytne výjimka při komunikaci, tak se program nyní snaží opakovaně navázat spojení s řídící jednotkou QDM.
 29. Státní svátky jsou od této verze počítány (velikonoce) a nikoliv napevno definovány v databázi. Pokud se tedy nezmění státní svátky dané zákonem, není třeba z tohoto hlediska aktualizovat program R2S.
 30. Byla doplněna sestava „Prodeje podle obsluh a kategorií“. Jednotlivé kategorie, obluhy a prodejní položky lze v této sestavě „rozklikávat“ – zobrazit detaily.
 31. Byla upravena sestava „Kompletní DPH za období pro účetní subjekt“ – způsoby úhrad u čerpání z depozit.
 32. Byla upravena sestava „Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (přehledně)“ – byly přidány způsoby úhrad.
 33. Byla opravena sestava „Kompletní DPH za období pro účetní subjekt (jen rekapitulace)“ – byly opraveny způsoby úhrad.
 34. Byla opravena sestava „Směny – Pokladní přehledovka směny (na stvrzenkovou tiskárnu)“ tak, aby se tiskly správně všechny definované způsoby úhrad.
 35. Byla aktualizována knihovna pro komunikaci s PostgreSQL – Npgsql.dll na verzi 3.0.2
 36. Byly optimalizovány parametry připojení k databázi.
 37. Bylo upraveno zobrazení řízených objektů na informačním panelu tak, aby se nezobrazovaly „stínové“ řízené objekty.
 38. Ve formuláři pro zadávání cen byl optimalizován způsob zadávání základních cen – po zadání základní ceny stačí použít klávesy se šipkami nahoru/dolů, případně Enter pro posun na předchozí/následující prodejní položku.
 39. Byly ošetřeny zadávané texty formulářů na výskyt nepřípustných znaků pro generování SQL dotazů.
 40. Byl optimalizován proces editace elektronického klíče v dialogu Nastavení – Možnosti, který při velkém počtu registrovaných elektronických klíčů byl velmi pomalý. Již se po úpravě klíče nenačítá znovu celá tabulka, ale jen upravený řádek.
 41. Byla opravena chyba generování poštovních zpráv s vlastními HTML tagy, kdy se nesprávně zacházelo s uvozovkami uvnitř těchto tagů. Například nefungovalo generování mailů s tagem <IMG src=“…“>, kde se chybně interpretoval URL obrázku.
 42. Byla opravena chyba výpočtu slevy při uplatnění bonusových bodů u položek s poměrnou (procentní) slevou za bonusové body.
 43. Byla opravena chyba výpočtu prodejní ceny solária v případě, že je prodáván „stínový“ řízený objekt a bylo nastaveno, že se má účtovat jen cena za jednu jednotku.
 44. Byla opravena chyba nastavení práv na vytváření a odesílání poštovních zpráv.
 45. Byla opravena chyba v nastavení prodejních položek po načtení čárového kódu položky v okamžiku, kdy ještě nebyla založena nová položka v nové prodejní kategorii.
 46. Byla opravena chyba načtení sérií poukazů v dialogu pro nastavení prodejních položek.
 47. Byla opravena chyba při prodeji poukazu.
 48. Byla opravena kosmetická chyba zobrazení sloupců „H“ a „P“ v prodejním panelu u položek aktivního klientského účtu po uzavření posledního účtu přímého prodeje.
 49. Byla opravena chyba vyřazení klíče z přístupového systému při prodeji položky s přístupem do jiné zóny.
 50. Byla opravena chyba „column id_account doesn’t exist“ generování poštovních zpráv v panelu webových registrací.
 51. Byla opravena chyba zobrazení sloupce s časovým omezením  klientských účtů v prodejním panelu v případě, že je vypnuté manuální zavírání klientských účtů.
 52. Byla opravena chyba zobrazování depozitních bonusů v sestavách složených depozit.
 53. Byla opravena chyba při výpočtu slevy při užití bonusových bodů a nastavené absolutní slevě za nakoupenou jednotku.
 54. Byla opravena chyba, kdy bylo možné naskladňovat prodejní položky z odstraněných prodejních kategorií.
 55. Byla opravena chyba zobrazení seznamu uzavřených účtů přímých prodejů (v nabídce Zobrazit – Uzavřené přímé prodeje). V seznamu se chybně zobrazovaly též otevřené účty.